Brorson, Hans Adolph I Christo har jeg livet

Nr. 272.

Mel. O! JEsu for din pine.

I Christo har jeg livet,
I døden døer min vee,
Mit hierte, Gud hengivet,
Kand midt i døden lee.

2. Jeg takker for den ære,
At høre dødsens bud,
Jeg reyser glad, at være
Nu hiemme hos min Gud.

3. Nu har jeg overvunden
Ved JEsu blod og saar,
Jeg er med Gud forbunden,
Og glad til himlen gaaer.

4. Naar mine kræfter bukke,
Mit bryst og maal er stemt,
Saa har du mine sukke,
Min JEsu, dog ey glemt.

* * * * * 395

5. Naar alle mine sinde
Mig ikke lyde meer,
Naar haanden ey kand finde,
Og øyet ikke seer.

6. Da, naar det er din ville,
Jeg skal herfra igien,
Da lad mig sove stille
I JEsu vunder hen.

7. Jeg, som en borre, henger
Ved JEsum med mit sind,
Og giennem døden trænger
I himlens glæde ind.