Brorson, Hans Adolph I HErrens udvalde, som hellighed øve

Nr. 188.

I HErrens udvalde, som hellighed øve,
Hvor staaer det med kierligheds vigtige prøve?
Staae I ret forbundne ved eenigheds aand?
Har intet forvirret det liflige baand?
Vor fader i himlen kand hierterne kiende,
Hvor kierlighed fattes, har troen en ende,
Den høyestes flamme bør himmel-høyt brænde. :,:

* * * * * 155

2. Saa snart vi er' oven fra fødde og baarne,
Af JEsu vi ere til brødre udkaarne,
Een fader, een troe og een aand og een daab,
Een vey til at vandre, et eneste haab
Kand brødrenes hierter aldeles forbinde,
Vi kunde ey andet end kierlighed finde,
Mistanke, had, vrede og tvedragt maa svinde :,:

3. Vor moder her oven til mener det samme,
Og favner os alle i kierligheds flamme,
Paa høyhed i verden her bliver ey seet,
Thi samlingen er udi ydmyghed skeet,
Hvor tvedragt og idel spliidagtighed giøres,
Og kierlighed bare af munden kun høres,
Der kand man til englernes selskab ey føres :,:

4. De himmel-foreenede brødre fornegter
Naturlig og jordisk kun sindede slægter,
Hvo verden kun bærer i hierte og sind,
Og vil sig dog hykle blant brødrene ind,
Den kand de umuelig for broder erkiende,
Hand maa sig først grundig til JEsum omvende,
Og verdens lyst i ham maa have en ende :,:

5. Men brødre af himmel-høy-prisede stamme,
Vi tør ved vor herkomst jo ikke os skamme,

* * * 156

Ach! giver ham ære, som ærer os nok,
At kaldes hans egen velsignede flok,
Ach lader os flokkes, og synge tillige,
Med samlede munde og hierter at sige:
Lof skee dig, vor fader i himlenes rige :,:

6. Hvad jeg er, min broder, det er du og bleven,
Og begge vor navne i himlen er skreven,
Til himlen er alles vor længsel og tørst,
Hver haster og stræber at komme der først,
Dog elsker den ene den anden af hierte,
Som JEsus, vor sødeste broder os lærte,
Den ene fornemmer den anden hans smerte :,:

7. Ach lader os alle hverandre erindre,
At ingen sig lader fra kronen forhindre,
Naar verden og satan vil bruge sin magt,
Saa staae vi forenede alle paa vagt,
Vor fader hand hører de samlede sukke,
Mod enige hierter tør satan ey pukke,
Hvo vilde foreenede aander udslukke! :,:

8. Saa lader os glædes og elske af hierte,
Forsøde hverandre den bitterste smerte,
Forbindes, I aander, tilsammen som een,
At kierlighed findes oprigtig og reen,
Og lader vor fader en fryde-sang høre,
Det skal ham hans hierte usigelig røre,
Skiønt børnene kand det saa konstig ey giøre :,:

* * * 157

9. I himlen vi bedre skal høye paa tonen,
Naar brødrene samlede træde for thronen
I heftigste lue og deyligste rang,
Med lifligste harper og sødeste sang,
Saa løfter op samlede hierter og hænder,
Og længes at sankes, hvor striden sig ender,
Og kierligheds lue evindelig brænder :,: