Brorson, Hans Adolph Vor GUd er tro i liv og død

Nr. 195.

Mel. Det koster megen etc.

Vor GUd er tro i liv og død,
Vor korses kalk hand ey med gift vil blande,
Hand bliver og vor Fader i vor nød,
Hans kierlig mund kand sine ey forbande!
Ey! hør, hvor hand dig raaber til med magt:
Vær uforsagt! vær uforsagt!

2. Betænk, at du est kaldet til
At gaae ved trængsel ind i himmerige,
Saa vist man da en christen kaldes vil,
Saa vist man ey kand kors og tvang undvige,
Kun medgang vil det kielne verdens barn,
Men det er skarn, men det er skarn.

3. Du har om korset ofte hørt,
Og har det let i munden kundet bære,
Ney! du maa selv i korset blive ført,
Kun frisk heran, det vil ey andet være;
Hvo det forstod, har aldrig mangel haft
Paa trøst og kraft, paa trøst og kraft.

* * * * 178

4. Skal Joseph op til herre-magt,
Da maa hand først det sorte fængsel skue,
Skal David frem til konge-spiir og pragt,
Hvor blev hand først som en forjaget due?
Og Ezechias gik paa dødens sti
Sin død forbi, sin død forbi.

5. Selv JEsus for i veyen gik,
Og maatte giennem mange torne komme,
Før hand den store ærens krone fik
Og evig fryd for sig og alle fromme;
Hvo kun i kampen tro og mandig staaer,
Hand kronen faaer, hand kronen faaer.

6. Saa kast dit haab kun fast paa GUd,
Som er din fader midt i største jammer,
Din brudgom staaer, naar alle lys gaae ud,
Og kiger ind i hiertets mørke kammer,
Hand seer saa vel, naar du er hierte-kryst
Og uden trøst, og uden trøst.

7. Da brydes hiertet i hans bryst,
Hand siger: Ach! jeg skal mig dog forbarme!
Kom siel, som uden mig har ingen trøst!
Og leg dig kun i mine naades arme,
Kun vel til freds! din hielpe-stund er nær,
Nu er den her, nu er den her.

8. Dig være tak, o frelsermand!
Som kand ey andet end i nød os ynke,
Naar satan spruder helved-svovl og brand,
Det synes som vi skal forgaae og synke,
Da styrter du ham ned til helveds grund,
I samme stund, i samme stund.

* * * 179

9. Giv at vi, som du har saa kier,
Af kierlighed os nød og redning sender,
Maae komme dig i korset gandske nær,
At kierligheden meer end korset brænder!
Saa være dig lof, priis og ære sagt
Af gandske magt! af gandske magt!