Brorson, Hans Adolph Den sagte bevægelses liflige vind

Nr. 243.

Den sagte bevægelses liflige vind,
Som hiertet opliver,
Og stedse mig driver,
Den kommer af JEsu hans mildeste sind,
Hand kand mig saa vel
Forfriske min siel,
Hans skiemtende lyst
Indtager mit bryst :,:

2. Hand giør mig mit hierte saa roligt og glad,
Fordriver de lede
Forvirringers hede,
Hans villie bliver min sødeste mad,
Dens himmelske art
Forandrer mig snart
Min mørkeste skye
Til soelskin og lye :,:

3. Saa lugter din balsom, saa drypper din gang,
O kongernes konge,
Mit hierte og tunge
Dig derfor vil prise med frydelig sang,
Den forsmag er god,
Og styrker mit mod,

* * * 313

Est du nu saa kier,
Hvad bliver du der? :,:

4. Dog hvad jeg kand føle, er ikke mit maal,
Alt hvad der kand svinde,
Skal ikke mig binde,
Har ikke bestandig fornøyelses skaal,
Jeg søger og faaer,
Hvad evig bestaaer,
Og derfor er nød
Og trængsel mig sød :,:

5. Op hierte, langt over hvad sindet kand see,
Og søg kun, din ville
I JEsu at stille
Og glædes i aandelig fattigdoms vee,
Hvi drømmer dog du,
Og tøver endnu?
Din JEsum at see
I troen skal skee :,:

6. Saa føer mig i høyden ved aandelig trang,
Befordre ved smerte
Og tiende hierte,
Som det dig behager, den hurtige gang,
De trangeste spor
Jeg ynder, hvorfor?

* * * 314

Saa bliver jeg dig,
Min deyligste, liig :,:

7. Din skikkelse haver mig gandske antændt,
Mit hierte det brænder,
Men derhos bekiender,
Jeg elsker dig mere, som dette har sendt,
Du har mig saa kier,
Og kommer saa nær,
Og varmer saa mild
Med kierligheds ild :,:

8. Jerusalems døttre, ach hielper dog til,
At elske vor konge,
At prise og siunge,
Og leege for HErren med psalter og spil,
Ophøyer den pragt,
Betænker den magt,
At riget hand vil,
Skal høre os til :,:

9. Jeg trænger i brudgommens telte hen ind,
Og vil mig beflitte,
At knuse og splitte
Alt hvad der vil hindre mit tørstige sind,
Og synes hand vreed,
Jeg veed jo beskeed,
Hand bliver dog huld,
Af kierlighed fuld :,:

* 315