Brorson, Hans Adolph Skal kierlighed sin prøve staae

Nr. 186.

Mel. JEsu søde Hukommelse.

Skal kierlighed sin prøve staae,
Da maa hun til din fiende naae,
At du est mild naar hand er vreed,
Det er en christen kierlighed.

* * * * 148

2. Den lærdom er saa beesk og suur,
Som døden selv, for vor natur,
Det synes alt for tungt og svart
For Adams flinte-haarde art.

3. Dog gielder her slet ingen ney,
Saa sandt du vil den rette vey,
At elske dem, som elske dig,
Det kand en hedning magelig.

4. Men JEsus taler rene ord,
Som dog saa faa i verden troer,
Undskyldning gielder ikke her,
Din fiende skal du have kier.

5. Er hand forbittret, suur og vild,
Saa skal du være from og mild,
Vil hand dig giøre vee og spot,
Du skal betale ham med got.

6. Du tænker: det kand aldrig skee,
At elske dem, som os belee,
At kunde vilde den saa vel,
Som vil os gierne slaae ihiel.

7. Ja! see vi til vor egen magt,
Da er man let i harnisk bragt,
Og finder ingen kraft imod
Den gamle Adams olme blod.

8. Lad hiertet komme ind i bod,
Og smelte hen i JEsu blod,

* * * 149

Da bliver Christi milde sind
I sielen deylig prentet ind.

9. Naar vi ved troens lys og brand
Vor JEsu hierte finde kand,
At hand for sine mordre bad,
Da de kun stod, og loe derad.

10. Naar vi betænke, hvor hand gik,
Vor siele-hyrde, før hand fik
Os ud af dødens fare rykt,
Hvor tidt og længe hand har søgt.

11. Naar vi besee i hiertens grund
De mange svare syndens pund,
Som GUd saa gierne os forlod
For JEsu pine, død og blod.

12. Naar aanden giør os dette klart,
Da tændes udi sielen snart
Den stærke kierlighedens brand,
At man sin fiende elske kand.

13. Saa lue-stærk er kierlighed,
Hun slaaer al verdens aske ned,
Og drager sielen ind til GUd,
Da lære vi det femte bud.

14. Vil nogen sige da: jeg kand
Ey elske ret min avindsmand,

* * * 150

Hand vidner, at hand ey forstaaer
Hvad JEsu kierlighed formaaer.

15. Men siger du: jeg gierne vil,
Men finder ingen kraft dertil,
Da løb til JEsu vunder hen,
Saa tændes kierlighed igien.

16. At man saa lidt i verden veed
Af JEsu søde kierlighed,
Det volder, at den bittre aand
Saa stærk har taget overhaand.

17. O lad mig hiertens inderlig,
Min søde JEsu! elske dig,
Og komme dine vunder nær,
Saa faaer jeg nok min fiende kier.