Brorson, Hans Adolph Roe er sielens beste skat

Nr. 184.

Roe er sielens beste skat,
Som der findes kand,
Hvo sig ret i Gud har sat,
Har en himmel-stand,
Det skal du troe:
Her og der er ingen roe,
Hen til Gud, i ham at boe,
Gud er vor roe.

* * * * 140

2. Roe vel alle ønske sig,
Meest et christen sind,
O min siel! opmuntre dig,
Træng med magt derind,
Det giør dig froe:
Her og der etc.

3. Roe er ey i verdens land,
Lyst er hendes sæd,
Hvoraf hun kun høste kand
Jammer og fortred
Til hendes loe:
Her og der etc.

4. Roe er ey i ære-stand,
Verdens lyst er last,
Riigdom veyer ey et grand,
Svinder i en hast,
En raadden broe:
Her og der etc.

5. Roe allene give kand
Guds eenbaarne søn,
Hand er det forjætte land
For Israels kiøn,
Hand raaber jo:
Her og der etc.

6. Roe er her hos mig at faae,
Kommer alle mand,
Hid I store og I smaa;
Her er livets vand

* * * 141

Og got at boe:
Her og der etc.

7. Roe jeg giver alle nok,
Som kun til mig flye,
Hid du arme vilde flok,
Her er roe og lye,
Kun hid, og troe:
Her og der etc.

8. Roe er alle tider sød
Den, hvis hierte hart
Er bespendt i siele-nød,
Ængstes, som det snart
Vil gaae i to:
Her og der etc.

9. Roe giør sindet glad igien,
Giver hiertet mod,
Skiønt det vilde smelte hen
I en jammers flod,
Kun frisk og fro:
Her og der etc.

10. Roe for intet byder frem
JEsu søde mund,
Hand har nok at give dem
Ret af hiertens grund,
Vor A og O:
Her og der etc.

11. Roe hand villig deler ud
Til enhver i sær,
Favner sielen som en bruud,

* * * 142

Der vil komme nær
Til ham i troe:
Her og der etc.

12. Roe er som en rosen-knop,
Troen hendes rod,
Roe forfrisker siel og krop,
Giver lyst og mod,
Hvor hun maa groe:
Her og der etc.

13. Roe har meest dog overhaand
I et lydigt sind,
En i Gud bekræftet aand
Agter ingen vind,
Men gaaer for to:
Her og der etc.

14. Roe og taal hinanden maa
Følge allesteds,
Den, som ingen modgang saae,
Aldrig var til freds,
Om hand end loe:
Her og der etc.

15. Roe hand har, som Christi aag
Bærer glædelig,
Trykker det, hand ønsker dog
Ingenlunde sig
Derfra at snoe:
Her og der etc.

16. Roe er hvor man setter sig
Ved sin JEsu fod,
Merker vel, og idelig

* 143

Øver sig i bod
Og hiertens troe:
Her og der etc.

17. Roe foruden ydmyghed
Aldrig kand bestaae,
Hvad der ikke dybt vil ned,
Ingen rod kand faae,
Kand ikke groe:
Her og der etc.

18. Roe og kierlighed kand ey
Nogen skille ad,
Kierlighed er just den vey
Man kand vandre glad
I brude-skoe:
Her og der etc.

19. Roe, kun kort at sige, veed
Aldrig noget sind,
Som i JEsu kierlighed
Ey vil trænge ind
Med bøn og troe,
Her og der er ingen roe,
Hen til Gud, i ham at boe,
Gud er vor roe.

* * *