Brorson, Hans Adolph Den, som der vinder, skal æde de søde

Nr. 281.

Mel. Sorrig og glæde de vandre til hobe.

JEsus. Aab. 2, 7.

Den, som der vinder, skal æde de søde
Frugter, som midt i Guds paradiis groer.
Ingen slags død eller jammer skal møde
Den paa mig stedse og hiertelig troer,
Qvægende saft,
Styrke og kraft
Gives den, seyren i døden har haft.

Sielen.

2. Hielp mig, o! sødeste JEsu! at vinde,
Ofte jeg strider med skrøbelig magt,
See, hvor kand synden mig hænderne binde,
At jeg i striden er næsten forsagt,
Frelsere bliid!
Føer du min striid!
At jeg kand vinde i angestens tiid.

JEsus. v. 11.

3. Den, som der vinder, tør ikke forsage,
Ingen skal nogen tiid skade hans siel,
Trods, at den anden død skulde den plage,
Som før har fegtet saa mandig og vel!
Hiertet skal lee,
Øyet skal see
Mig, som ham frelste af alle slags vee.

Sielen.

4. Hielp mig, o! sødeste JEsu! at vinde,
Lidet formaaer kun min skrøbelig troe,

* * * 416

Om ey din naade, som solen, vil rinde
Op i mit hiertes formørkede boe.
Mørket fordriv!
Synden giør stiv!
Gudsfrygt opvarme mit hierte og liv!

JEsus. v. 17.

5. Den, som der vinder, jeg giver at æde
Manna, som udi Guds ark er henlagt,
Saa og forsikring paa himlenes glæde,
Om hand den hvide steen tager i agt,
Hvo, som den faaer,
Eene forstaaer
Det navn, som alle Guds kæmper attraaer.

Sielen.

6. Hielp mig, o! sødeste JEsu! at vinde,
Verden sit kiødelig manna og strøer,
Hvorudi satans forgift er at finde,
Hvorved saa mangen en siel saa hendøer;
JEsu, mig kryst
Saa tit dit bryst,
At du for alting est ene min lyst.

JEsus. v. 26 etc.

7. Den, som der vinder, og striden fuldender,
Holder min gierning og bliver mig troe,
Jern hand skal føre, som riset i hænder,
Støde de onde, som potter, i toe,
Knuse dem smaae,
Slide og slaae,
Mens der er noget at hevne sig paa.

Sielen.

8. Hielp mig, o! sødeste JEsu! at vinde,
Giør du min christendom lutter og reen!

* * * 417

Alt det, som hedensk er, af mine sinde
Driv og bortryd hver forargelses steen!
Rens du i grund
Hierte og mund!
Giør mig i troen retsindig og sund!

JEsus. Cap. 3, 5.

9. Den, som der vinder, skal klædes med hvide
Stikkede klæder og finde sit navn
Skrevet i livets bog; hvo tør vel slide
Den af min haand, som mig haver i favn?
Stedse hand skal
Meer end christal
Skinne i himlens den deyligste sal.

Sielen.

10. Hielp mig, o! sødeste JEsu! at vinde,
See, hvad min kiortel er skiden og fuul,
Lad min forvendte indbildning forsvinde!
Thi for dig er der jo intet i skiul;
Toe du mig saa,
At jeg og maa
For dig i saligheds klæder bestaae.

JEsus. v. 12.

11. Den, som der vinder, bestandig skal blive
I min Guds tempel en pillere stærk,
Der jeg tre deylige navne vil skrive:
Stadens og Guds og mit nye navn vel merk:
Kæmpe, hold ud!
Jeg er din Gud,
Du est min borger, min daatter, min bruud.

Sielen.

12. Hielp mig, o! sødeste JEsu! at vinde,
See, hvor let tabes mit hierte og mod,

* * * 418

Styrke og naade er hos dig at finde,
Al min mundering er, JEsu, dit blod:
Trods da alt, hvad
Fnyser af had!
Dit blod mig, o! JEsu! giør modig og glad.

JEsus. v. 21.

13. Den, som der vinder, skal have den ære,
At hand beklæder min herligheds stoel.
Her hand i korset mit billed maa bære,
Der skal hand glimre som himlenes soel,
Himlenes boe
Fører ham roe,
Derfor striid tapper, standhaftig og troe.

Sielen.

14. Hielp mig, o! sødeste JEsu! at vinde,
Fiendernes mængde staaer mod mig paa luur,
Dievelen, verden og hendes gudinde,
Kiød og blod, som er min onde natur;
Jag dem nu hen!
Jeg er igien,
Christe! din, du og min sødeste ven.

N. B.

* * *