Brorson, Hans Adolph I JEsu saar er al min salighed

Nr. 278.

Mel. I JEsu Navn skal al vor etc.

I JEsu saar
Er al min salighed,
Naar hiertet spaaer
Mig ilde, hvor jeg gaaer,
Det er al den deel jeg veed:
At JEsus gaf
Sig selv for verdens straf,
I dødens haarde band,
Og blev vor Frelsermand,
Ingen synd er nu saa stoer,
Naar man kun paa JEsum troer,
At den jo forlades kand.

2. I JEsu blod
Jeg senker hiertet ned,
Og for hans fod
Vil giøre hiertens bod;
Hand vil for min skidenhed,
Som jeg har giort,
Mig ikke vise bort,
Hans blod det svarer: ney,
Vil jeg paa bedrings vey
Kun til hannem løbe hen,
Er hand mild og god igien,
Og fortryder paa mig ey.

3. I JEsu død,
Og al den deel hand leed,
Jeg i min nød
Og hiertets haarde stød
Seer, at Gud er ikke vreed.
Jeg derfor gaaer
Til JEsum ind, og faaer

* * * 411

Fuldkommen vished paa,
At jeg kand naade faae;
Thi min JEsu død og blod
Giør min gandske jammer god,
Hvorfor vil jeg bange gaae?

4. I JEsu graf
Og i hans hvile-sted
Er al min straf,
Som i et afgrunds-haf,
Ret til grunde sunken ned.
Gud være lov,
Alt hvad jeg har behov
Har jeg i Jesu alt,
Som haver mig udvaldt
Ved hans pine til hans bruud,
Trods naar satan leer mig ud,
Hand har al min gield betalt.

Th. H.