Brorson, Hans Adolph Ach hvad er man dog i JEsu salig, mægtig, skiøn og riig

Nr. 234.

Mel. HErre jeg har handlet ilde.

Ach hvad er man dog i JEsu salig, mægtig, skiøn og riig,
Fuld af naade, kraft og livet, JEsu kier, og JEsum liig,
Som behage ret hans hierte,
Og som ingen død kand smerte.

2. Helte ere vi i JEsu, alle ting ved ham formaae,
Intet, som vi ey ved hannem trøstig under øyne gaae,
Paa vor HErres tro og love
Alle ting i JEsu vove.

3. Tusinde mod een i JEsu magter intet, hugge feyl,
Her er HErrens sværd og fane, satan faaer at stryge seyl,
Naar vi os i GUd befinde,
Kand os intet overvinde.

4. Man er ey en træl i JEsu, men vor HErres egen slægt,
Melchisedechs præstedømme under himlens varetægt,
HErrens egen arv og eye
Til hans fiender bort at feye.

5. O hvad har vi ey i JEsu, som dog har ham selv i haand,
Med sin hierte-fromme Fader og den søde Hellig Aand,
Har vi ikke dog den ære,
GUd i bryst og barm at bære?

* * * 287

6. HErrens herlighed i JEsu og hans rige i os boer,
Hand igien os elsker, ynder, bærer vores støv og jord,
Det er vores herligheder,
At GUd selv os har og leder.

7. Det er vores roes i JEsu, at vi høre HErren til,
Det er vores hiertens glæde, at hand i os blive vil,
Intet alting har at nyde,
Israel i Gud sig fryde.