Brorson, Hans Adolph JEsu, du min lyst i live

Nr. 178.

Mel. Nu vel an vær frisk til mode.

JEsu, du min lyst i live,
Al min længsel, skat og deel!
Dig jeg mig igien vil give
Saadan som jeg er, saa heel,
Jeg med alt, hvad jeg formaaer,
Dig at ofres færdig staaer,
Din liv-egen svend at være
Kalder jeg min største ære.

2. Vil du først mit hierte tage,
Nu vel an, der er det da,
Ingen velstand eller plage
Skal dig dette tage fra,
Aldrig skal det hede mit,
Hiertet skal kun være dit,
Dig til døden troe forblive,
Elske dig i død og live.

3. Dig jeg mine øyne skenker,
De skal udi fryd og vee,
Hvad jeg taler, giør og tænker,
Efter dig allene see,

* * * 127

Du skal nok, jeg kiender dig,
See, at intet fattes mig,
Du, mit øyes lys og øye,
Skal mit hierte nok fornøye.

4. Dig opofrer jeg mit øre,
Hvor jeg er paa denne jord,
Alt at elske, lyde, giøre
Hvad du siger i dit ord,
Dig opofrer jeg min mund,
At hun baade tiid og stund
Dine naaders lyst og ynde
Skal med fryde-sang forkynde.

5. Mine hænder vil jeg give
Dig, min søde frelsermand!
Det at give, tage, drive,
Som kun dig behage kand,
Gaaer jeg, da skal hvert et skrit,
Søde JEsu, være dit,
Al min vey og gang skal være,
Milde frelser! dig til ære.

6. Endelig vil jeg dig give
Al den deel jeg er og har,
Lad det dit saaledes blive,
Som det mit ey mere var,
Leg det i din favn og skiød,
Giem det vel i nød og død,
Brug det til din priis og ære,
Din allene vil jeg være.

* * *