Brorson, Hans Adolph Hvor skal jeg vel lindring finde

Nr. 280.

Mel. JEsus, JEsus, nichts als JEsus.

Hvor skal jeg vel lindring finde
I min store nød og trang?
Mon jeg vel og nogensinde
Bliver ret til freds eengang?
Ja, der fordres kun dertil:
At jeg vil hvad JEsus vil.

2. Ham jeg derfor ene giver
Al den ting jeg af ham har,
Ham jeg evig mig forskriver,
Ingen ting er mig saa rar,
Som jeg jo vil sette til,
Ham til ære, naar hand vil.

3. Synes noget til min baade,
Og det er ham ikke med,
Vil jeg nøyes, som hans naade
Selv vil have mig af sted:
Jeg vil lide taalig til
Døden, hvad min JEsus vil.

4. Alt hvad JEsus vil fuldføre
I, ved og paa mig, min Gud!
At jeg saa maa troe og giøre,
Som der fordres i hans bud,
Altid reyse-færdig til
Døden, naar og hvor hand vil.

* * * 414

5. Døe mit eget sind og ville;
Stive hierte! brist i toe,
At min siel herefter stille
Kand i JEsu arme roe.
Gaaer det baade fra og til,
Lad det gaae, som JEsus vil.

6. Din, min JEsu! vil jeg blive,
Min du blive skal igien,
Alting vil jeg gierne give
Uden dig, min JEsu! hen.
Alting hører mig da til,
Naar jeg vil, hvad JEsus vil.

7. Derfor riigdom, lyst og ære,
Sundhed, velstand, liv og blod,
Og hvad ellers kiert kand være,
Legger jeg for JEsu fod;
Tag det, naar dig synes til,
Alting, som min JEsus vil.

8. O! hvad er det dog en naade,
O, hvor salig er den stand,
At de sande christne baade
Korset har og elske kand,
Hvile sødt i JEsu skiød,
Vel til freds i liv og død.

9. Tak min milde, søde, fromme,
Dyrebare Frelsermand;
Tak fordi du lod mig komme
Ind i saadan liflig stand,
At jeg siger Amen til
Al den ting, som JEsus vil.

10. Amen, JEsus hand skal raade etc.
See den sidste Psalme.

N. B.

* 415