Brorson, Hans Adolph Lær mig, hvordan jeg skal dig, JEsu, finde

Nr. 180.

Mel. Nu rinder Solen op.

Sielen.

Lær mig, hvordan jeg skal dig, JEsu, finde,
Hvordan jeg mig ved dig kand overvinde,
Fra, hvad mit eget er, forløst at blive,
Og hvad sig søger selv, at overgive.

JEsus.

2. Stat i hengivenhed opofret stille,
Og efterlev med fliid min gode ville,
Dig overgiv mig plat i fryd og plage,
At intet dig formaaer fra mig at drage.

Sielen.

3. Hvor kand jeg arme orm saaledes blive?
Hvor kand jeg mig saa plat dig overgive?

* * * * 130

Som allevegne dog saa meget finder,
Der giør mig i mit løb saa stor en hinder.

JEsus.

4. Din ville skal du mig til offer bære,
Min ville skal din roe allene være,
Din siel du grundig ned i mig skal senke,
Saa har jeg dig i mig stor kraft at skenke.

Sielen.

5. Naar jeg saaledes, dig hengiven, lever,
Og over alting, som i luften, svever,
Hvorledes skal jeg det saa siden giøre,
At du dit billed kandst i sielen føre?

JEsus.

6. Lad hiertets grund af Gud først ret beredes,
Og fra dig selv gak ud, af ham at ledes,
Behold dig intet for i nogen maade,
Som ikke virkes af min kraft og naade.

Sielen.

7. Hvad skal jeg siden da i mig fornemme,
Naar jeg er hos mig selv som ikke hiemme?
Skal jeg da ikke snart dig i mig finde,
At du med mig dig vil ret nær forbinde?

JEsus.

8. Naar jeg til saadan stand vil veyen bane,
Da har jeg mestendeels den viis og vane,
Alt hvad jeg givet har, jeg fra dig tager,
Saa staaer du raadvild der i alle sager.

* * * 131

9. Da lærer du dig selv først ret at kiende,
Da har din egen trøst og hielp en ende,
Da seer du, hvad du jord og støv udretter,
Naar Gud kun lidt sin hielp til side setter.

10. Da vil hengivenhed først ret oprinde,
Naar du ey trøst, ey hielp, ey Gud kand finde,
Naar jeg dig al din roe og raad betager,
Mig selv med al min trøst dig slet unddrager.

11. Naar du den mørkhed har i dig fornommen,
Har slidt dig fra dig selv, og est undkommen,
Har midt i største kamp, blant tusind pile,
Dog i min ville lært din siel at hvile.

12. Saa kand du mig igien, min rose! finde,
Saa kand du dig ved mig ret overvinde,
At egensindighed i graven segner
Med al den deel man høyt i verden regner.

Sielen.

13. O JEsu! lær mig, at jeg ret dig favner,
Forkaster verden heel, som jord og avner,
At jeg, om aaben stod Guds himles sæde,
Dog uden dig derind ey vilde træde.

JEsus.

14. Følg du kun efter mig, min bruud og due,
Saa skal du i mig stor forundring skue,

* * * 132

Kast dig kun for min fod, og lad mig raade,
Saa skal du blive fuld af kraft og naade.

Sielen.

15. Jeg legger mig da ned i haabet stille,
Og venter, hvad der er din gode ville,
Døe vil jeg fra mig selv og alle gaver,
Nok, naar jeg kun min Gud allene haver.