Brorson, Hans Adolph Vort kors giør sure miner

Nr. 194.

Mel. Hiertelig mig nu længes.

Vort kors giør sure miner,
Naar det os sendes til,
Man veed da tit for piner
Ey hvor man være vil;
Men lærer man at kiende
Hvad korset giør for gavn,
Og seer den sag til ende,
Da tages hun i favn.

2. Hun fører os ved smerte
Fra verdens daarlighed,
Og slaaer det stolte hierte
I støv og aske ned,
I ydmyghed er hvile
Og meget got at boe,
Saa jager korsets pile
Os ind med magt til roe.

3. Hun kommer fra GUds hierte,
Og drager os derhen,

* * * * 175

Da bliver korsets smerte
Til idel fryd igien;
Hvor mangen aldrig kiendte
Den rette roe i GUd,
Om GUd ham ey lod hente
Ved korsets visse bud?

4. Hun giver lyst at grunde
Paa ordet dag og nat,
Da kand man ingenlunde
Undvære denne skat;
Naar det saa dybt indtrykkes
Ved korset i vort sind,
Kand tit vor siel undrykkes
Ret som i himlen ind.

5. Hun trykker os saa længe,
Til vi nødvendig faaer
Fra verden os at trænge
Hen ind i JEsu saar;
Naar sielen der er hiemme
Og i saa tryg en havn,
Da kand hun ret fornemme
Sit korses store gavn.

6. Hun lærer os at klage
I bønnen dag og nat,
Beklemte sukke tage
GUd ret om hiertet fat,
Da vil vi have naade,
Gaaer ikke før derfra;
Og naar vor troe vil raade,
Maa JEsus sige ja.

7. Hun puster op i luer
Den lille troens gnist,

* 176

At man ey mere gruer
For satans magt og list,
Men ved sin trængsel hærdet,
Som staal i ild og vand,
Derefter uforfærdet
Mod alting tage kand.

8. Hun giør vort hiertes have
Fra verdens klinte reen,
Og holder under ave
De kaade lysters green,
At vi i nær foreening
Med JEsu komme maae,
Og det er just hans mening,
Naar korset os skal slaae.

9. Ja det er, kort at sige,
Ret aarsag til vor trang,
At hun til himmerige
Skal jage os paa gang;
At vi med mere iver
I JEsu fodspor gaae,
Da lønnen større bliver,
Som vi af naade faae.

10. Af JEsu torne bryde
De smukke roser ud,
Som skal i himlen pryde
Og krone JEsu bruud;
Vor JEsu kors fortiente
Os denne skat at faae,
Men vil vi kronen vente,
Da skal vi med ham gaae.

* * * 177

11. Jo meer vi da maae stride,
At komme JEsum nær,
Jo mere vi maae lide,
Fordi vi har ham kier;
Jo mere kors vi taale,
Jo større demant-glands
Og perler skal der straale
Af sielens brude-krands.