Brorson, Hans Adolph Raaber, ach! raabe enhver, som kand raabe!

Nr. 275.

Mel. Folie d' Espagne.

Raaber, ach! raabe enhver, som kand raabe!
Raaber: Hosanna med glæde og sang!
Raaber saa længe som hiertet kand haabe,
Raaber, halleluja tusinde gang!

2. Raaber Hosanna min JEsu til ære!
Raaber: du deylige Zion, gak ud.
Raaber, min JEsu! din bruud jeg vil være,
Raaber, her kommer den saligste Gud.

3. Raaber, I præster! ach baner Guds veye,
Raaber, I herrer! min HErre jeg seer,
Raaber, ach! kunde jeg JEsum kun eye!
Raaber, jeg alting da agter som leer.

4. Raaber, I høye! I aabnede porte.
Raaber, I lave! vor tag ey forsmaa.
Raaber, ach glæde! al feyde er borte.
Raaber: til JEsum vi samtlig vil gaae.

5. Raaber, I ringe! jeg alting har funden,
Raaber: i JEsu al ære jeg har,
Raaber, I syge! min bræk er forsvunden,
Raaber: al sagen ved JEsum er klar.

6. Raaber, I gamle! Hosanna til lykke!
Raaber: al lykke kong Salomon skee!
Raaber, ach JEsu! ach! JEsu, mig smykke!
Raaber, om andre end spotte og lee.

* * * 402

7. Raaber, I unge! vil satan end briste,
Raaber: du lille sagtmodige lam!
Raaber: min JEsum jeg aldrig vil miste,
Raaber: hvad agter jeg menniskens skam?

8. Raaber, I kiere Gud-elskende hierter!
Raaber: min JEsum jeg haver i favn,
Raaber og længes med tusinde smerter,
Raaber i HErrens velsignede navn!

9. Raaber! ach raabe enhver, som kand raabe,
Raaber: Hosanna med glæde og sang!
Raaber saa længe som hiertet kand haabe,
Amen! halleluja tusinde gang.

N. B.