Brorson, Hans Adolph Min brudgom, den liflige, skiønne og søde

Nr. 239.

Mel. I prægtige himle og jorden.

Min brudgom, den liflige, skiønne og søde,
Som hiorden blant lillier pleyer at føde,
Er hemmelig fra mine telte bortgangen,
O! at jeg ham havde tilbørlig undfangen.

* * * * * 300

2. Hand raabte saa kierlig, jeg elskte min dvale,
Nu døer jeg for idel hiert-knusende qvale,
Jeg kurrer og klager, og ængstes saa saare,
Mit hierte det svømmer i blodige taare.

3. Hvor skal jeg ham søge, hvor skal jeg ham finde,
Hvor skal jeg henvende de ængstede sinde?
Et anskrig paa gader og stræder jeg giorte,
Ach kummer og jammer, min JEsus er borte!

4. Jeg vægterne sagde den trængsel, jeg finder,
Til giensvar de gave mig blodige kinder,
Jeg tænkte, de skulde mig lindre min plage,
Da torde de ogsaa mit smykke borttage.

5. Jerusalems døttre, forbarmer dog eder,
Ach kommer, og hielper, og søger og leder,
Og naar I ham finde, og naar I ham møde,
Da siger: jeg sørger mig for ham til døde.

6. Saa løb jeg, saa skreeg jeg: hvor est du min fromme!
Da saae jeg, min lifligste mod mig at komme,
Jeg var kun et øyeblik fra dem hengangen,
Da blev jeg af hannem saa naadig undfangen.

7. O sødere time end sukker i munden,
Da jeg nu igien har min kiereste funden!
Jeg har ham, jeg seer ham i kierligheds brynde,
Og veed ey, hvad jeg skal for glæde begynde.

8. Hvor skulde mit hierte ey fryde-fuld møde,
Hans tale er honning, kand alting forsøde,
Hand hopper, hand springer paa bierge og høye,
Jeg speyler mig i hans forelskede øye.

* * * 301

9. Jerusalems døttre! ach siger og skiønner!
Er hand ikke liflig blant menniskens sønner?
Hvor kunde jeg andet end eder besvære?
Hvor kunde jeg saadan en brudgom undvære?

10. Betragter, om I dog hos andre vel finder,
Saa deylige rosen-bemalede kinder,
Kand nogen saaledes som denne behage?
Ey jorden, ey himlen jeg for ham vil tage.

11. Har I vel af nogen saa deylig hørt sige?
I ansigtet skinner et gyldene rige,
Hans krusede lokke saa sorte som ravnen,
For andre saa smukke, som hvede for avnen.

12. Hans øynes i kierlighed tindrende lue
Er ligesom stierner om natten at skue,
Hans kinder som urtebed liflig bemænget,
Hans læbe som rosen med myrrha besprenget.

13. Hans hænder beqvemme til store bedrifter
Som skiønne turkoser i gyldene stifter,
Hans lemmer den artigste danlighed zirer
Som elfenbeen smykket med klare saphirer.

14. Hans fødder staae faste og fra mig ey flytter,
Som piller af marmor paa gyldene stytter,
Jeg skifter vel stedet snart ude snart inde,
Men allesteds JEsum jeg hos mig kand finde.

* * * 302

15. Hans aasyn er yndigt for sielenes øye,
Som cederen pranger paa libanons høye,
Naar sielen ham kysser, hans gane den lugter
Af paradiis roser og himmelske frugter.

16. Ja saadan een har jeg for alle udkaaret,
Og saadan een var det, jeg havde forloret,
Ja saadan een er det, jeg elsker for andre,
I hvor jeg i verden skal være og vandre.

17. Ham vil jeg, ham har jeg, den evige klippe,
Ham vil jeg ey lade, hand kand mig ey slippe,
I moders gemakker jeg vil ham indføre,
Der vil hand mig favne og frydefuld giøre.

18. Saa lad nu din sødhed mig aldrig undrykkes,
Men dybt i mit hierte som seglet indtrykkes,
At intet min kierlighed dæmper og dølger,
Men lammet, i hvor det gaaer, elsker og følger.