Brorson, Hans Adolph O slagtet lam! som dødens stærke strikker

Nr. 223.

Mel. Hand smelter hen i Kierlighed etc.

O slagtet lam! som dødens stærke strikker
Og seglene til vores frelse brød,
Min troe med suk et længsels kys dig slukker,
Og glædes til dit søde favn og skiød,
O lam! nu har du alle ting,
Hvad under, at min aand giør mod dig fryde-spring?

2. Al fiendens magt af dig er overvunden,
Os mangler ey paa kraft at stride ret,
Men skade, at jeg er endnu saa bunden
Og til min vandrings-færd saa tung og træt;

* * * * * 257

Du gikst i kors til kronen hiem,
Skal jeg ey samme vey med dig, som er dit lem?

3. O milde lam! vi paa dit ord kand lide,
Det søde ord, som fast og evig staaer:
At dine faar skal ingen fra dig slide,
Ja trods at een vil krumme dem et naar;
Jeg slutter mig med trøstigt sind
I dines tal, og i din aabne side ind.

4. End meer: naar jeg fra jorden er ophøyet,
Da drager jeg dem til mig ind i lye,
Hvo vilde da ey straxen ret fornøyet
Til dine saar og vunders fri-stad flye?
Drag kun, jeg følger gierne med,
Og lader, verden, dig din glæde og fortred.

5. Du fromme lam saa mange pinebænke
Har overblødt i største vee og skam,
Hvo vidste før slig kierlighed at tænke,
Hvo er dig liig, livsaligste GUds lam?
Saa tiit i aaren slaaer mit blod,
Jeg ære, gods og liv vil kaste for din fod.

6. Men tør jeg paa mit eget hierte lide?
Maaskee, at det er alt for meget sagt?
Og seer jeg til min egen kraft at stride,
Da har jeg jo aldeles ingen magt;
Men troen har dig selv, min skat!
Og din almægtighed, som alting virker, fat.

* * *

17

258

7. Trofaste lam! du, du vil selv forrette
I dine folk det, som din aand har kier,
Derfore let sig striden lader slette,
Jeg intet er, men du est alting værd.
O! du, som est saa troe og huld,
O! giør mig troe igien, som ovnens finest guld.

8. Min salighed tilskrives dig aldeles,
Du GUd og mand, du ene est det alt,
Ved dine saar min gandske skade heles,
Den krands, jeg faaer af dig, har du betalt;
Og er da slutningen derpaa:
At du, mit slagtet lam! mig alting være maa.

* * *