Brorson, Hans Adolph Hvor seer det ud i verdens ørk

Nr. 187.

Mel. Jeg løfter høyt op Øyne mine.

Hvor seer det ud i verdens ørk,
Hvad er hun fæl og suur og mørk,
Had, vrede og misundelse
Har dekket verden, som en snee,
Man neppe meer at nævne veed
Den broderlige kierlighed.

* * * 151

2. Hvad er dog bitterhed gemeen?
Hvad er det rart at finde een,
Som ey er paa en anden vred,
Dog tør i slig u-enighed
Sig rose af GUds naades favn,
Og trodse paa sit christen navn.

3. Hvem troer dog JEsu egne ord?
At had i hiertet er et mord,
At den, som ey tilgive vil,
Kand aldrig høre JEsum til,
At man sin fiende sette skal
Blant sine kiere venners tal.

4. Da det er nu saaledes fat
Blant denne verdens torn og krat,
Saa har dog GUd i himlen her
Paa jorden dem, som har ham kier,
Et Gosen i Ægypti land,
Som intet mørke dæmpe kand.

5. Det er GUds sande Israel,
Som baade troer og lever vel,
En slægt af GUd ved ordet fød,
En deylig bruud i naadens skiød,

* * * 152

Paa jorden en forborgen skat,
Og dog et lys i verdens nat.

6. Det er GUds egen slægt og art,
Som ikke agte det for svart,
At giøre deres fiender got,
Og gierne derfor lide spot,
Thi kierlighed er just den stie,
Som de med JEsu vandre i.

7. Men det er ret det tegn, hvorpaa
De ufeylbarlig kiendes maae,
At de indbyrdes og i sær
Hverandre have hierte-kier,
Paa dette visse merke man
Vor JEsu brødre kiende kand.

8. Man føler vel det onde sind,
Men dæmper det, og trænger ind
I JEsu søde kierlighed,
Saa synker hiertets taage ned,
At mellem dem jo meer og meer
I GUd en nær foreening skeer.

9. Hver green af JEsu har sin kraft,
Dog ikke lige megen saft,
Som forskiel er paa sted og tiid,
Paa hvers forfarenhed og fliid,
Dog ere alle eet i GUd,
Og følge kierlighedens bud.

* * * 153

10. I bygning settes steen paa steen,
De blive alle som til een,
De store jevnes med de smaa,
At de mod ild og vand bestaae,
Saa samles alle frommes sind,
Og vies til GUds tempel ind.

11. De sterke med de svage gaae,
De rige med de arme staae,
Forfarne med lemfældighed
Veyvise den, som lidet veed,
At alting passer sig saa net,
Naar alles kræfter samles ret.

12. Naar dette himmel-sterke baand
I verden tager overhaand,
Da voxer kierlighed til GUd,
Da bredes JEsu rige ud,
Og drager daglig andres sind
I dette himmel-selskab ind.

13. Des mindre tør man undre paa,
At satan derimod vil staae,
Faar kierlighed først saadan magt,
Saa er hans rige alt for svagt,
Saa vil hans hierte sprekke ved,
At see GUds kirkes søde fred.

14. Da samler hand sin hele magt
Af vold og løgne og foragt,
Bevæger al den deel hand kand,
At saae fortred og misforstand
Iblant GUds Søns udvalde flok,
Saa veed hand, hand har vunden nok.

* * * 154

15. I da, som føre HErrens sværd,
Staaer sammen, ach! staaer sammen nær,
Forbindes ret i kierlighed,
Og tænker paa vor daabes eed,
Det er den allerstørste sag,
Saa har alt fienden tabt sit slag.

16. Forbinder eder nær i GUd,
Og tænker paa det søde bud,
Som JEsus har os alle sagt,
Og hver i sær paa hiertet lagt,
At hvo der er i eders tal
Af kierligheden kiendes skal.

17. O JEsu, du, som kom herned,
At stifte fred og kierlighed,
Udbred dit rige vidt og bredt,
Forbind os alle ret til eet,
At vi med dig og dine maae
Til evig tiid i samfund staae.