Brorson, Hans Adolph Troens rare Klenodie, 3.-7. del, samt 2 tillæg. - 1953

MISSIONSTRYKKERIET, KBHVN.
V/ O. SIEBUHR

III
IV

H. A. BRORSON

ET HIDTIL UKENDT BILLEDE

Billedet er en lille miniature, indfattet i en guldmedaillon, her gengivet i dobbelt størrelse. Det ejedes af grosserer Ernst Emil Carstensen (død 1952 i en alder af 82 år), som tilhørte den Brorsonske slægtkreds. Han stammede nemlig fra H. A. Brorsons ældste broder, Nicolai Brorson; dennes sønnedatter Magdalene Christine var gift med landvæsenskommissær P. S. Hjardemaal, deres datter Mette Maria med sognepræst i Raarup, J. P. Carstensen, som var Ernst Emil Carstensens farfader. Grosserer Carstensen udtalte, at miniaturen havde været i hans families eje, så længe han kunne huske, og at den forestillede salmedigteren Brorson. Efter hans død tilhører den fru Ida Brorson, enke efter læge Svend Louis Brorson. Billedet viser lighed med de to kendte billeder af H. A. Brorson (se foran i 1. bind), særlig tydeligt med J. Hörners maleri på Frederiksborg. Derimod ligner det ikke Nicolai Brorson, så den mulighed, at det var et billede af ham, der af familien var blevet antaget at forestille salmedigteren, må betragtes som udelukket.

Museumsdirektør Jørgen Paulsen har velvilligt bistået ved billedets identificering.

V

Det foreliggende andet bind af Hans Adolph Brorsons samlede skrifter indeholder de resterende dele af Troens rare Klenodie med tillæg. Den i første bind omtalte sproglige karakteristik, som vil blive udarbejdet af professor, dr. phil. Paul Diderichsen, har man vedtaget at udskyde til tredie bind, dels af pladshensyn, dels fordi man har ment det naturligt at lade en sådan sproglig behandling omfatte Brorsons samlede produktion på modersmålet.

Det danske sprog- og litteraturselskab.

VI