Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile

10. Hvo kand vel beskrive Guds viisdoms(s) og helligheds gaver, (t)
Vellysternes strømme (u) og andet hvad sielen den haver?
Ey hierte og tanke,
Ey øynene blanke, (v)
Ey ørne, hvad udi Guds rige skal vanke, kand sanke.