Carl Johan Anker, 1835-1903 Uddrag fra Christian Frederik og Carsten Anker's Brevveksling 1814 - samt Uddrag af deres Breve fra 1801-13 og fra 1815-17

For at formindske Antallet af Noter under Teksten er der om en Flerhed af de i Bogen nævnte Personer i Personregistret tilføiet en Del Oplysninger. Deres Navne er bogstaveret saaledes, som man ved eller tør antage, at de selv har skrevet dem uden Hensyn til, hvorledes Navnene er skrevet i Teksten.