Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1813-10-25)

62.

Eidsvold Jernverkd. 25. Oktbr. 1813.

Deres Kongelige Høihed.

Min naadige Prins.

Næst at frembringe min underdanigste Tak for det mig naadigst tilsendte Brev, som meget glædede mig, maa jeg indberette Dem, ædle Prins, at Posten igaar bragte mig et Brev fra London, som bedrøver mig, og som gjør mig rent mismodig. Jeg har faaet et bestemt Nei til Svar paa det Brev, jeg skrev i Foraaret og i Sommer om Licenser til at indføre Korn. Brevet er forresten venligt, deltagende og forbindtligt. Deri staar dog det slemme Udtryk, at Ministrene, som nævnes, ikke kan gjøre nogen Forandring i den politiske Rettesnor, som er bleven antagen i Hensyn til Norge.

Ved at efterse mine Annotationer finder jeg, at mit sidste Brev, hvori jeg meddeler min Ven den Hensigt, jeg havde, at reise til England, og bad til den Ende om en License til at indføre en Ladning Planker, da jeg saaledes paa en naturlig Maade kunde foretage Afreisen herfra, at dette Brev er skrevet d. 27. f. M. Jeg kunde altsaa ikke have Svar paa dette, men det kan absolut ikke længe udeblive, og deraf vil erfares, om man ønsker at se mig eller ikke.

Jeg har studeret meget paa Tanks Memoirer, men forinden jeg faar at se den Plakat, han grunder sig paa, er den mig ikke ret forstaaelig.

Underdanigst og trofast

C. Anker.