Christian Frederik BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Christian Frederik (1816-12-18)

9.

Et Brev af s. Dato, hvori Prinsen anfører, at jnst som han vilde beklage sig over den lange Tanshed, modtog han et Brev fra C. A. af 9. Novbr., og „ser jeg af samme, at De tænker med Fortrolighed og Venskab paa mig."

Prinsens Breve røber alle stor Kjærlighed og Interesse for Norges Anliggender. Saaledes skriver han i det sidstnævnte Brev af 18. Decbr. bl. a. saaledes:

s. 151„De maa tro, at jeg med inderlig Bedrøvelse tænker paa Norges Forfatning overhovedet, ingen Handel, ingen Penge, det er nudholdeligt".

Videre skriver han: „Jeg skal befordre Deres Regning til Prinsessen 1 i Horsens og har ladet Deres Fuldmægtig indlevere den til hendes nuværende Hofchef, Kammerherre Roepstorff af Fodgarden, thi Kammerherre Holstein er afskediget.

Næste Gang De tilskriver mig,„ tilføier Prinsen, „ venter jeg noget mere om det mig nforglemmelige kjære, kjære Norge. Jeg haaber, at jeg erindres af Nordmændene som deres sande Ven.

Hils Deres Broder og Haffners, og hvem der ellers mindes mig med Venskab."