Anker, Carsten Tank BREV TIL: von der Osten, Adolph Sigfried FRA: Anker, Carsten Tank (1772-09-08)

a.

Fra C. A.

til Grev v. d. Osten.

Stockholmd. 8. Septbr. 1772.

Min nuværende Stilling er kun altfor ubehagelig. Et nær forestaaende heldigt Udfald af min Sendelse er nu ramlet overende, og jeg er meget nedstemt over nu kun at have Udsigt til et uvist Udfald engang i Fremtiden.

Til Finantskollegiet har jeg sendt en ærbødig Forestilling og gjennem Envoyéen, Baron Güldencrone sendt den til Deres Ekscellence.

Trods de Vanskelighecler, der er opstaaet, og som Deres Ekscellence udentvivl vil erkjende at være en naturlig Følge af den Statsomvæltning, der kom saa overraskende, vil jeg ikke ophøre med at gjøre alt, hvad der staar i min Magt for at forudse og udjevne alle Hindringer og søge at paaskynde Afslutningen af en Underhandling, der var slet planlagt, ligesom ogsaa dens Udførelse har været altfor meget trykket af de Herrer, der paalagde mig dette Opdrag.

Jeg beder D. E. om at tro, at ifald mit Hverv ikke kan blive udført under det herværende nye System, saaledes som D. E. af Hensyn til Norge ønsker det, da er den indtrufne Udsættelse den eneste Aarsag dertil.

Men jeg har ikke været Aarsag til denne Udsættelse, thi hidtil har det ikke været mig muligt at afslutte Sagen, en Kjendsgjerning, som Envoyéen, Baron Güldencrone vistnok vil have den Godhed at bevidne. Han er nemlig ikke uvidende om de s. 715ubehagelige Omstændigheder, der ofte har gjort mig meget nedstemt, men som jeg vistnok kun mundtlig bør detaljere.

Jeg bar den Ære osv.

C. Ancher.