Christian Frederik BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Christian Frederik (1814-10-26)

42.

Briggen „Bornholm"d. 26. Oktbr. 1814. Ved Fredriksværn.

Min kjære Anker.

Jeg har paalagt Statsraadet at underrette Dem om Fædrelandets Anliggender. Stortingets Beslutning af 19. Oktbr. retfserdiggjør mit Omdomme om Rigets Tilstand og om Nødvendigheden af de Ofre, jeg bar bragt sammes Rolighed og mulige Fremtidsheld.

Det er mig en Beroligelse at have oppebiet denne Beslutning paa norsk Grund. Idag føier Yinden; Ankeret er alt lettet. Mit Hjerte beholder det ædle norske Folk, og blev det end ei mit Lod at lyksaliggjøre det saaledes, som jeg saa inderligen havde ønsket, saa skal jeg aldrig ophøre at ønske Held for samme og at virke dertil, hvor jeg formaar det.

Den Graranti af 6000 Lstrl.; som Be omtalte, maa Stortinget give. Jeg har anbefalet Statsraadet paa det varmeste at tage sig af Deres Anliggende. Grid jeg selv kunde virke kraftigere til samme Maal, saaledes som Venskabet tilsiger mig det. Lad mig snart faa gode Tidender fra Dem, hvilket inderlig skal glsede Deres Ven

Christian Frederik.