Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1807-09-19)

19.

Kjøbenhavnd. 19. Septbr. 1807.

Hvad vilde jeg ikke give for at nyde en eneste Times Samtale med D. K. H.?

At berette alt, hvad her er passeret, 1 blev baade uforsigtigt og vidtløftigt, og dog blev dette nødvendigt for at kunne gjøre sig et fuklstændigt Begreb om vore Fiender og om os selv. Hvad jeg har erfaret, hørt og seet, overgaar min Indbildningskrafts hele Styrke.

O Gud, hvor bittert Syn at se vore Skibe bortslæbte, og hvor bittert for mig ikke at have havt Leilighed til at gavne saameget som et Barn under alt dette. Duer den yngste Fænrik mere end jeg? Aldrig har jeg med ivrigere Attraa om at kunne bevise det i Gjerningen følt min Hengivenhed for D. K. H. end i dette ulykkelige Øieblik. Med fordoblet Troskab undertegner mit Hjerte dette, men ei min Haand.

s. 583Jeg har slet ingen Skade lidt hverken personlig, heller ikke paa mine Eiendomme.