Güldencrone, Christian Frederik BREV TIL: von der Osten, Adolph Sigfried FRA: Güldencrone, Christian Frederik (1772-07-17)

3.

Fra d. s.

til d. s.

Stockholmd. 17. Juli 1772.

[I denne Indberetning meddeler Envoyéen, at en svensk Herre ved Navn Wærn, der nedstammer fra Mads Wærn, var kommen til Stockholm for at fordre Tilfølgetagelse af et Privilegium, han har i Flødningsspørgsmaalet [„l'affaire de Flottage"], og at han stod paa Nippet til at faa sine Fordringer opfyldte.]

„I min Ærgrelse," fortsætter Envoyéen, „over, at dette Privilegium skulde blive tilstaaet uden Kongens Vidende og for at hjælpe Hr. Ancher i en Sag, som han selv ikke kunde klare, medgav jeg ham et Brev til hans svenske Majestæt og ledsagede dette med en Anbefaling til hans Ekscellence Rigsraad Baron Düben, hvori jeg bevidnede, at de Personer, for hvem Hr. Ancher var Udsending, nød min Herre og Konges særskilte Beskyttelse."

Derpaa udtaler Baron Güldencrone det Haab, at H. M. Kongen maatte være tilfreds med denne hans Optræden, da Legationen jo havde Ordre til paa alle Maader at støtte Foretagendet.