Christian Frederik BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Christian Frederik (1814-05-10)

Eidsvoldd. 10. Mai 1814.

20.

Min kjære Anker.

Atter finder jeg mig foranlediget til at underrette Dem om, hvad der videre er hændet. Den 6. Mai modtog jeg hoslagte Skrivelse1 fra de af H. M. Kongen af Danmark udnævnte Kommissærer for at fordre og til vedkommende svenske Befuldmægtigede at overlevere Norges Fæstninger, faste Pladse, offentlige Kasser og Domæner. Mit Svar1 vedlægges ligeledes i Afskrift.

Idag bar jeg modtaget en Skrivelse af 8. Mai og besvaret samme som følger 1, samt ligeledes i samme Anledning tilskrevet Kongen af Danmark, alt saaledes som De i Kopi 1 vil faa. Den omtalte Afskrift1 af en fransk Depeche vedlægges ligeledes, og skjønt jeg gjerne vil tro, at den er fabrikeret i Sverige, saa er s. 43det dog saare vigtigt at erfare Sandheden om. de allierede Fyrsters Sindelag.

Jeg tøver desaarsag intet Øieblik med at opfordre Dem til at meddele mig Underretningen om, hvad De kjender dertil samt fornemmeligen om Englands Sindelag mod os. De ved, at jeg stoler mest paa dette Kabinet, og at naar den russiske Gesandt skulde ankomme, min Tilflugt, om det behøves, er at henskyde mig under Englands Mægling, hvilket — især hvis den kunde være os til Fordel — vilde være saare ønskelig. Men ved den Uvished, De hidtil har ladet mig i om vores Stilling til denne Magt, vil De indse, hvor vanskeligt det er for mig at handle med Overlæg og Klogskab.

Baron Hardenberg i Paris vil ligeledes opfordres til lignende Meddelelse saavel over Halemengden [?] som over Holland eller England.

Deres Broder er efter et Ophold, der har været mig meget ukjært, afreist over Holland.

De maa endelig, hvis den direkte Vei er spærret, sende mig Sneedorff eller en anden betroet Person med Afskrift af alle Deres Depecher, hvoraf ingen er mig tilhændekommet. Kunde De selv uden Skade for Eorretningerne vende tilbage, hvor kjært for mit Hjerte! Men Saalænge De kan udrette noget til Fordel for vor Sag sammesteds, eller Saalænge det er afgjort til vores Fordel, bør jeg aldeles ikke tillade mig at kalde Dem tilbage. De eller ingen kan udrette alt godt for Fædrelandet, og dets Sønner skal velsigne Deres Daad.

Vi glæder os alle ved ankomne Kornskibe til alle Norges Egne; over 80 000 Tønder regnes ankomne i sidste Maaned. Dog over de svenske Kapere megen Udaad; men de engelske Krydseres Forhold er venskabeligt og forøger vort Haab paa denne Magts Bistand.

Hvad her i Rigsforsamlingen hidindtil er bestemt af Konstitutionen, følger i Afskrift. Efter Justitsraad Diricks er Sorenskriver Falsen valgt til Præsident. De Retsindige har kjendelig Overvegt over Modpartiet.

Et Rygte, som fra Hamburg og Jylland er naaet os, at Keiser Alexander skulde ville formaa eller have formaaet Kron-s. 44prinsen af Sverige at afstaa sin Ret til Fordel for Prins Gustaf [af Wasa] har vakt min Forhaabning om et heldigt Udfald for vor Sag.

Det forklarer Ruslands Politik at se de Svenske som en Vasal af Rnsland, og divide et impera [del og hersk] er en gylden Regel!

Ogsaa herom venter jeg Lys fra Dem. Anvend, jeg besværger Dem, alle Midler for snart at sende mig Tidender, som kan glæde og . . . .

Deres forbundne og velvillige

Christian Frederik.

E. S. Jeg gjentager min Anmodning om, at De maa anvende Deres hele Indflydelse for at aabne et Laan om muligt af 100 000 Lstrl. i England. Jeg skal skaffe bekjendte, vederheftige Handelshuses og — om man vil — Rigsforsamlingens Graranti for samme.

Deres forbundne og velvillige

C. F.