Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1813-11-13)

65.

Eidsvold Jernverkd. 13. Novbr. 1813.

Af det officielle Brev, jeg. har givet mig den underdanige Frilled at tilskrive D. K. H. betræffende den nye Bro, vil det erfares, at jeg skal rette mig efter D. K. H.s Ønske. For 7000 Rb.Dr. skal der blive en hvælvet Bue af Sten istedetfor Bjelker over alle Aabningerne. Disses egentlige Bredde vil ganske komme an paa Fjeldets Beskaffenhed i Bunden af Kleven. Heri kan s. 635Veivæsenet stole paa mit Overlæg og min Forsigtighed. D. K. H. ved bedre end nogen, at ieg umulig kunde ville udsætte mig [for grundet Dadel. Det modsatte blev jo et Monument til min Vanære.

Mit Ærinde til Toten lykkedes mig. I et halvt Snes Aar bar ingen kunnet formaa Almuen til at dele Skovene ud af Fællesskabet eller Sameiet. Nu blev de fleste enige derom. Naar man er klar i sit Foredrag og har intet bag Øret, kan meget udrettes med Almuen.

Imidlertid frygter jeg sandelig, at D. K. H. bliver utaalmodig over min lange Udeblivelse, især da den længe forventede Taksationsforretning over Verkerne og tilhørende Eiendomme skal foretages her paa Stedet d. 22. og 23. d. M. Tillisch vil befare alle Skovene.

Ikke i 14 Dage blev han istand til at befare, som han burde, alle de Skove, som jeg har anskaffet mig. Saa snart denne Forretning er forbi, skal intet hindre mig i ufortøvet at tiltræde Reisen. Hav Taalmodighed med mig, ædle Prins, og jeg skal, vil Gud, igjenoprette det.

Under mit Opbold i Christiania maa jeg negociere et Laan paa mine Planker, saa at jeg ikke under min Fraværelse skal have nogen Mangel i Kassen til de betydelige Udgifter, her forestaar i Vinter.

Underdanigst og tro hengiven

C. Anker.