Wedel-Jarlsberg, Cathrine BREV TIL: Schulin, Sophie Hedevig FRA: Wedel-Jarlsberg, Cathrine (1799-09-10)

Bilag 4.

Som et Bidrag til Carsten Ankers Karakteristik kan tjene følgende Uddrag af et Brev fra Grevinde Cathrine Wedel-Jarlsberg, f. Storm, til hendes Veninde, Grevinde Sophie Schulin, f. Warnstedt, paa Fredriksdal i Sjælland. Brevet er skrevet et Par Maaneder efterat hendes to Sønner, den 20-aarige Grev Herman, senere Norges Statholder, og den 18-aarige Baron Ferdinand, senere høistbefalende General i Norge, var flygtet fra Faderen, der var dansknorsk Envoyé i London, til Moderen, der tidligere paa Aaret havde begivet sig til Sjælland. Brevet opbevares hos Lehnsgreve Sigismund Schulin til Fredriksdal i Sjælland.

Christinedald. 10. Septbr. 1799, EX 9 Aften.

Gode og kjære Veninde.

Hvad du saa elskværdigt bebreider mig ligeoverfor mine Sønner er et nyt Bevis paa dit Venskab, kjære Sophie. Men jeg anser mig ikke for skyldig. Mine Sønner bar til Hensigt at anholde Hr. Carsten Anker om at ledsage dem til Fredriksdal, naar han tager derud. Men det var jo ikke sagt, at Hr. Anker kunde komme netop den Dag, Brins H. var hos dig, saa du ser, jeg er nndskyldt, kjære Veninde.

Du kunde have Ret i at forundre dig over, at jeg har sendt mine Sønner til Kjøbenhavn inden Brins B.s Ankomst, men jeg vilde gjerne give dem Anledning til at gjøre nogle Bekjendtskaber, førend alle blev optaget af Prinsens Tilbagekomst. De bor nu hos deres Fætter og Ven, Løitnant Bielke, der er en solid ung Mand.

Jeg er vor værdige Ven C. Anker megen Tak skyldig, fordi han allerede har talt med Major Blücher om Ferdinand, som desværre maa tjene i 2 Aar, førend han kan blive Officer.

Jeg kjender ikke en eneste, til hvem jeg turde anbefale mine elskede Sønner med en saa, fuldstændig Tillid (confiance entière) som til Hr. C. Anker. Han har altid paa mig gjort Indtryk af at forene den største Retskaffenhed (intégrité) med Finhed i Aand og i Fremtræden, med Verdenserfaring, udpræget Takt og

s. 697 Carsten Ankers Karet.
Skjænket Eidsvoldsbygningen 1895

s. 698s. 699med enkle Sæder. Jeg tog derfor Mod til mig og bad ham tage sig af mine kjære Sønner. Maatte de nu ved Redebonhed til at følge hans Raad aldrig lade ham angre sin Ædelmodighed.

Hr. Anker kan gjøre uendelig meget for Herman og Ferdinand, hvis han vil støtte deres vaklende Skridt og imellem hindre dem i at begaa ubevidste Feiltagelser, som andre kunde skrive paa deres Karakters Regning. — — — — — — — — —

Din hengivne

Cathrine Wedel-Jarlsberg.

Carsten Ankers Karet. Denne Karet blev trukket af 5 Heste, hvoraf de 3 gik nærmest foran Vognen. C A. førte den i 1805 med sig fra London, hvor den havde kostet ham over 800 Lstrl. Hjulenes Diameter var dengang noget større end nu. Vognen stod paa Eidsvold fra 1811 til 1826, paa Chefsgaarden Østberg i Ringsaker til 1832, paa Storhammer til engang i Slutningen af Firtiaarene, da Generalmajor Erik Anker kjørte i den til Jarlsberg, hvor den fik Lov at staa til den „blev hentet“, hvilket aldrig skede. 1895 skjænkedes den Eidsvoldsbygningen.

I 1813 og 14 blev den hyppig benyttet af Christian Frederik under hans mange Reiser i Norge.

Under Carl Johans 14. og sidste Ophold her i Landet fra 21. Decbr. 1838 til 7. Mai 1839 havde Erik Ankers den med sig i Bøilings Gaard, Toldbodgaden, Christiania.