Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1814-08-21)

25.

Londond. 21. August 1814.

Deres Majestæt.

Allernaadigste Konge.

Der er mig tilbuden en Leilighed, som afgaar imorgen; men da jeg anser det noget uvist, om og hvorvidt den er at stole paa, saa tror jeg denne Gang at burde blot holde mig til det allernødvendigste, saameget mere, som jeg haaber, at der snart vil gives Anledning til at opvarte D. K. Majestæt med en omstændeligere Depedie.

1. Af et Brev, som jeg nylig erholdt fra Hr. Statsraad Aal, dateret Cliristianssand d. 5., ser jeg, at DHrr. Deputerede var Dagen forud lykkeligen ankomne til bemeldte Sted. Jeg sender altsaa ingen Triplikat af min allerunderdanigste Depedie, dateret 22. f. M., som disse Herrer medbragte, da jeg nu med Vished ved, at den er ankommen; — ikke heller af mit Private under 26. f. M., hvis Duplikat jeg tilstillede Statsraaden til Yarmouth, og som jeg ved at være ham tilhændekommet, for han gik ombord.

2. Min Søn forlod Chatham d. 28. f. M. og medbragte til D. K. Majestæt, ikke alene Duplikater af ovennævnte, men og en Original af 26. Vel burde jeg her lade førge en Duplikat af det officielle, men da jeg, som sagt, ikke ganske stoler paa den nærværende Leilighed, saa vil D. K. Majestæt allernaadigst tillade, at jeg dertil oppebier en paalideligere.

3. Professor Smidt ankom hertil d. 18. og bragte mig D. K. Majestæts allernaadigste Tilskrivelser, saavel officielle som private, dateret Moss den 24. f. M, tilligemed alle paaberaabte Duplikater, Triplikater og Bilag, hvorfor jeg herved allerunderdanigst takker.

Med pligtig og største Opmerksomhed agter og skal jeg fremdeles agte paa sammes Indhold.

At jeg ikke denne Gang, saavidt muligt, besvarer samme, ikke heller allerunderdanigst indberetter forskjellige Omstændigheder, der efter min Søns Afreise er forefaldne, grunder sig paa den ovenanførte Usikkerhed, og paa den korte Varsel om Skibets Afseiling, jeg har erholdt. Min næste skal blive desto udførligere.

s. 3764. De tvende indlagte originale Breve er for kort Tid siden blevne mig indhændigede. Ihvorvel de franske Chifres er meget ufuldstændige, har jeg dog' kunnet udfinde det væsentligste af' Meningerne.

De forekommer mig meget vigtige, især Nr. 2, og henstiller jeg allerunderdanigst, saafremt Tiden tillader det, at D. K. Majestæt selv vilde paatage sig Umagen med Dechifreringen. Jeg har besvaret det første og skal paa Tirsdag besvare det andet, anmodende Forfatteren om at fortfare i sin Opmerksomhed og at give mig jevnligen Underretninger om, hvad han opdager.

Der forekommer adskilligt i Nr. 1, som han ønsker, jegvilde foretage, men som for Tiden er uudførligt, hvorom min næste Depeche skal forklare det nødvendige.

Det Brev, som han foreslaar, at D. K. Majestæt vilde allernaadigst tilskrive Grev Bernstorff, maatte vel tilstilles mig, saafremt D. K. Majestæt bifalder samme henstiller jeg i saa Fald, at det overlades mig at skrive Adressen paa Konvoluten, saafremt den Leilighed, med hvilken det sendes mig, ikke erdes sikrere. Herfra og til Brevets Bestemmelsessted har det ingen Fare.

Hvad der til Slutning siges i Nr. 1 om min Reise til ... . [Wien], henstilles til D. K. Majestæts nøiere Eftertanke. I dette Brev kan jeg ikke udlade mig derom.

Man ser, at en af de 4 Udsendte allerede har gjort en fordelagtig Indberetning.

De trende øvrige har vist gjort det samme.

5. Remisserne, som Statsraadets første Departement sendte mig under 11. Juli, ankom her d. 4. d. M., og er alle blevne akcepterede, dog ikke førend Dagen inden de akcepterede Vekslervar forfaldne; altsaa for sildig, ifald jeg ikke havde havt Venner.

Hvad der forfalder næstkommende 8. September, haaber jeg sikkerlig at erliolde i Tide, da det turde blive vanskeligt formig anden Gang at gjøre interims Foranstaltninger.

6. Ved denne Leilighed maa jeg være saa fri allerunderdanigst at anmode D. K. Majestæt om nogle hundrede Lstrl. Remisse eller Kreditiv, hvortil mit lange Ophold, Understøtningen s. 377til Skonnertens Mandskab, til forskjellige Fanger, Løitnant Sneedorfs Ophold og Reise etc. etc. uomgjængeligen trænger, da en god Del mere, end hvad der i Begyndelsen var tiltænkt og ved Afreisen var medgivet, vil medgaa.

7. Fra den Korrespondent, som Konow testamenterede mig, fik jeg under 19. f. M. et Brev, hvoraf indlagte er en Grjenpart.

Skjønt det ikke er af Vigtighed, lader jeg det dog følge. Jeg fortsætter jevnligen min Brevveksling med denne Mand.

8. Prins Eckmülhl har nyligen udgivet et Skrift, i Form af Memoire, til hans Konge, hvori han retfærdiggjør sit Forhold i Hamborg. Denne Bog er for kort Tid siden ankommen hertit fra Paris, ligeledes en Beskrivelse over Moreau's Konspiration etc. Begge Dele forekommer mig meget interessante, og jeg bruger den Frihed at fremsende dem lierved, med det inderlige: Ønske, at D. K. Majestæt maatte finde mange rolige Timer til Læsning for at opmuntre og lette Deres bebyrdede Sind.

Allerunderdanigst

C. Anker.

P. S. 1. Ved nærmere Eftertanke tror jeg det rigtigst blot at lade følge Gjenparter af de i 4. § nævnte tvende Breve.

--'2. Netop idag har jeg maattet lade protestere en Veksel paa 800 Lstrl, trasseret af Westye Egeberg et Co. paa A. R. Uhr^ 23. Mai, som af Hr. Nils Aal i Porsgrund er bleven mig remitteret ifølge D. K. Majestæts allernaadigste Befaling.