Det Kongelige Selskab for Norges Vel, BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Det Kongelige Selskab for Norges Vel (1812-01-04)

[34.]

[Indeni Brevet af 29. Februar ligger en Afskrift af en Skrivelse fra „Det Kongelige Selskab for Norges Vel“, af 4. Januar 1812, hvori C. A. takkes, fordi han „har bidraget til at gjøre Nationalfestdagen d. 11. Decbr. navnkundig og uforglemmelig i det vordende norske Universitets Aarbøger ved paa denne Norges Høitidsdag at udstede Deres saa betydelige og vigtige Gravebrev, saavel med Hensyn til det aarlige Pengebidrag til Universitetet som især til de saa sjeldne Samlinger af Kunst- og Videnskabsapparater, hvilke Hr. Konferentsraaden i saa mange Aar har arbeidet paa at tilveiebringe. Ligesom og fornemmelig med Hensyn til Deres patriotiske Tilbud at ville med Deres udbredte Kundskaber og Talenter bidrage til Universitetsbygningernes smagfulde Anlæg og Indretning" o. s. v.

Skrivelsen er undertegnet af:

Friederich, Pz. v. Hessen. Posted. Pasmussen. Müller. Platou. Bergh. Peder Anker. M. P. Flor. Maribo.]