Bilag 3.

Under sit Ophold i Danmark rugede C. A. helt fra Aaret 1794, da han havde kjøbt Eidsvold, over den ham saa kjære Plan atter at kunne tage fast Fod i Eædrelandet, hvilken Plan dog først 17 Aar senere kunde komme til Udførelse. I denne Mellemtid gjorde han aarlig en Tur til Norge, som oftest Landveien gjennem Sverige, for at tilse sine Eiendomme heroppe. Under disse Ophold var han altid meget søgt af sine Venner. Grjennem et Dokmnent fra 1795, der nu er skjænket Eidsvoldsbygningen, erfarer man Navnene paa 24 af de Personer, der hørte til hans nærmeste Vennekreds her i Norge. I det nævnte Aar foretog nemlig 10 Damer og 14 Herrer af Christianiasocieteten en Kjøretur til Eidsvold Guldverk, der tilhørte Bernt Anker, og som ligger en halv Snes Kilometer fra Jernverket. Her tilbragte de d. 27. Juli. Næste Dag drog de tilbage til Christiania, men tog indom Eidsvold, hvor de i C. A.s Fravær affattede det omhandlede Dokument, der er skrevet i den spøgefulde, harmløse Tone, der dengang herskede i det gode Selskab i Christiania. Hvad der giver Brevet Interesse, er de 24 egenhændige Underskrifter, hvoriblandt man finder Navnene paa Here af de fremstaaende Personligheder, der færdedes paa Colletts muntre Fladeby eller i Bernt Ankers stilfnlde Saloner i det senere saakaldte Palse i Christiania. Disse Underskrifter meddeles derfor her med Henvisning til nedenstaaende Liste, hvor deres Stilling og Leveaar m. m. er anført.

Nemlig: 1. A. E. Anker. 2. M. Moltke. 3. K. Kaas. 4. L. Staffeldt. 5. Peder Anker. 6. Haxthausen. 7. C. J. Bielefeldt. 8. K. Anker. 9. Hiort. 10. H. Stockfleth. 11. B. Wackenitz. 12. W. Løvenskiold, 13. M. Collett. 14. M. Skjøldberg. 15. F. L. Stockfleth. 16. Kaas. 17. B. Anker. 18. Moltke. 19. John Collett. 20. A. Bull. 21. H. Wilster. 22. K. Elieson. 23. Jess Anker. 24. Tullin.

s. 6951. Anna Elisabeth Anker, f. Cold, 1749—1803, g. 1772 m. Peder Anker. Hun var dengang [1795] 46 Aar. Se 5.

2. Margrethe Moltke, f. Løvenskiold, 1772—1808, dengang 23 Aar. 14 Aar gl. var hun gift m. Statsminister Frederik Moltke; se 18.

3. Kirsten Kaas, f. Nilson, g. m. Stiftamtmand, senere dansk Statsminister Fred. J. Kaas; se 16.

4. Marie Louise Dorothea v. Staffeldt, 1772—1848, dengang 23 Aar. Blev 1802 g. m. N. Henric de Stockfleth; se 10.

5. Generalveiintendant Peder Anker, 1749—1824, dengang 46 Aar.

6. Generalkrigskommissær, senere Generalløitnant og Statsraad Frederik [Fritz] Gottschalk Haxthausen, 1750—1825, dengang 45 Aar.

7. Major, senere Generalmajor Carl Frederik [Fritz] Bielefeld, 1752—1825. Dengang 43 Aar. Blev 1808 dømt til Døden i Anledning af Kjøbenhavns Overgivelse 1807, benaadedes 1809.

8. Karen Anker, f. Elieson, 1755—1796; g. 1778 med Jess Anker; se 23. Var dengang 40 Aar.

9. Regimentskvartermester, senere Sorenskriver Johan Severin Hiort, 1763-1802, 32 Aar.

10. Løitnant, senere Kaptein, Toldkasserer i Colding, Nils Henric de Stockfleth; se 4.

11. B. Wackenitz.

12. Wilhelmine Løvenskiold, 1779—1829, var dengang 16 Aar. Blev Aaret efter g. m. Kammerherre Fr. A. A. v. d. Maase til Kragerup, 1773—1821. Var Søster til 2.

13. Marthine Christine Sophie Collett, f. Elieson. 1765—1826; g. 1783 m. John C. til Ullevold, 1758—1810. Hun var dengang 30 Aar.

14. Masmester ved Bærums Jernverk Mogens E. Skjöldberg, svensk af Fødsel.

15. Frederikke Louise de Stockfleth, dengang 26 Aar.

16. Frederik [Fritz] Julius Kaas, 1758—1827. Dengang 37 Aar. Officer, Jurist, Stiftamtmand i Chr.a. 1795—1802, derefter dansk Statsminister i 14 Aar.

17. Kammerherre Bernt Anker, 1746—1805. Dengang 49 Aar.

18. Stiftamtmand, senere Statsminister Frederik [Fritz] Moltke, 1754—1836. Dengang 41 Aar.

19. Johan Collett til Ullevold og Fladeby. 1758—1810. Dengang 37 Aar. Gift m. 13.

20. Politimester Anders Bull, Digter, 1746—1796. Var 49 Aar.

21. Henriette Karen Tullin, f. Wilster, † 1860; g. m. Kjøbmand, Hofintendant Claus Tullin; se 24.

22. Karen Collett, f. Elieson, dengang 35 Aar. Enke efter Peter Collett, 1757—92.

23. Jess Anker, 1753—98, dengang 42 Aar. Broder til 17 og 5. G. m. 8.

24. Claus Tullin, † 1830. Son at Digteren T. G. m. 21.