9.

Mellem Christian Frederiks og C. Ankers Papirer i det danske Rigsarkiv findes ogsaa følgende Dokumenter, der dog ikke medtages her, da de baade staar i et noget fjernere Eorbold til Christian Frederiks og C. Ankers Brevveksling 1814, som er dette Arbeides Hovedopgave, og de desnden er trykt før og saaledes let tilgiængelige:

1. Christian Frederiks aabne Brev af 19. 2. 1814. Trykt i Aalls Erindr. 2. Udg., S. 353, og i Y. Nielsens: Aktstykker vedk. Stormagternes Mission 1814, S. 11—12.

2. Christian Frederiks Kundgjørelse af s. D. om det norske Folks Forhold til andre Nationer. Trykt i Aalls Erindr., 2. Udg., S. 357, og i Y. Nielsens nysnævnte Aktstykker, S. 12—13.

3. Christian Frederiks Brev af 22. 2. 1814 til Napoleon I. Trykt i Y. Nielsens ovennævnte Aktstykker, S. 14.

4. Christian Frederiks Brev af 28. 2. 1814 til Lord Castlereagh. Trykt i de nævnte Aktstykker, S. 15—16.

5. Christian Frederiks Skrivelseaf 16.7. 1814 til Frederik VI Trykt i Y. Nielsens nævnte Aktstykker, S. 63—64.

6. Christian Frederiks Kundgjørelse af 28. 7. 1814 til Nordmændene om Udfaldet af Forhandlingerne mellem ham og de forenede Magters Kommissærer. Trykt i Aalls Erindr., 2. Udg., S. 481, ff.

7. Christian Frederiks Aabningstale til Stortinget d. 8. Oktbr. 1814. Trykt i Aalls Erindr., 2. Udg., S. 527—29, og i Y. Nielsens Aktstykker vedk. Konventionen i Moss, S. 137—41.

8. Christian Frederiks Afskedsord til det norske Statsraads Medlemmer d. 10. Oktbr. 1814. Trykt i Aalls Erindr., 2. Udg., S. 530.

Desuden henvises til:

9. Christian Frederiks Brev til Carl XIII. af 6. 3. 1814. Trykt i Aalls Erindr., 2. Udg., S. 755.

s. 125 Eidsvoldsbygningen 1814.
Efter en samtidig Tegning af F. Gjøs, gjengivet af Henr. Mathiesen 1892.

Ladegaardsøens Hovedgaard 1814,
Christian Frederiks Sommerbolig, nu Bygdø Kongsgaard.

s. 126s. 127III.
UDDRAG AF BREVE FRA CHRISTIAN FREDERIK TIL CARSTEN ANKER 1815—19.

s. 128Indhold af III.

Fra Christian Frederik til C. Anker. 1815—19.

1815.

Uddrag.

1. AugustenbOPg 22.1. Om en ubehagelig Brevveksling, Prinsen har havt med Carl Johan. Prinsens Porlovelse med Prinsesse Caroline Amalie.

2. AugustenbOPg 27.3. Om Carl Johan, Christie, Wedel-Jarlsberg og Stortinget. Prinsen erkjender det sande i Lord Greys Udtalelse om ham: at han ikke havde vist Kraft nok. Trøster sig med at have betrygget den norske Grnndlov. Laurvigs Amtmandskab.

3. Augustenborg 18.6. Christian Frederiks Privatliv, Forlovelse mv.

4. Sorgenfri 27.9. Christian Frederiks Forhold til Frederik VI. Stortinget. Carl Johan. Beklager, at C. A. nn maa se Norge igjen, berøvet det skjønne Haab at være uafhængig Stat.

5. 8. Decbr. Om norske Forhold og norsk Politik. Private Forhold.

1816.

6. 22. Marts. Om norske Forhold.

7. Odense 5. 6. Beder om Svar paa sidstnævnte Brev af 22. Marts.

8. Odense 18.12. Beder om Svar paa de to sidstnævnte Breve. Denne Skrivelse er neppe sendt; derimod et nyt Brev fra

9. Odense s. Dato, hvori Prinsen fortæller endelig at have faaet Brev og ønsker at høre mere „om det mig uforglemmelige, kjære, kjære Norge".

1817.

10. Kjøbenhavn 10.4. Beklager, at C A.s Søn, da han reiste gjennem Byen, ikke bar søgt Prinsen.

11. 24. Juli. Private Forhold.

12. 4. Septbr. Om sin huslige Lykke. 1819.

13. Fpa Udlandet. I Chifre, uden Stedsangivelse, Dato og Underskrift. Om uvisse Fremtidsplaner.