Christian Frederik BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Christian Frederik (1814-06-24)

Mossd. 24. Juli 1814.

30.

Til

Vor Statsraad Carsten Anker.

Saavidt Kopien af mit Brev af 15. Juli; men da Afskrifterne har forsinket dets Afsendelse med næste Leilighed efter den med Moriers Skib, som medtog bin Skrivelse, saa benytter jeg denne Forsendelse til at meddele Dem nogle faa Underretninger om Gesandternes Afreise osv.

De kom endnu til mig Søndagen d. 17. og afreiste først om Mandagen. Jeg saa dem særskilt. Østerrigeren [Baron Steigentesch] var meget ærlig. Russeren [General Orloff] talte vel om Keiserens bestemte Villie, at Norge og Sverige skulde forenes, men tillige om hans Haab, at Krigen skulde undgaaes, hvortil han vilde virke af yderste Evne. Han bevidnede mig sin Tillid og Høiagtelse. [I Chifre]: Englænderen [A. Foster] sagde merkelige Ord: „Om vi end kunde ønske det anderledes, maa vi dog understøtte dem [Svenskerne] med Folk og Ammnnition og Mad ligesom Spanien. Paadrage os en Krig med hele Europa, dette kan vi ikke, og desuden maa Traktaternes Billighed overholdes. s. 66Var der noget Haab fra Englands Side, skulde jeg være den første, der sagde Dem det, men nn er det Pligt at sige Sandheden."

5

[Uden Chifre]: Angaaende Danmark forsikrede han, at det var ganske frit for Mistanke om Deltagelse i Norges Anliggender, at der nu intet var iveien for, at han jo kunde udveksle Fredstraktaten, og at han og Orloff havde skreven til deres Hoffer om at befri Danmark for de fremmede Tropper.

Den preussiske Minister 1 var hos mig Aftenen tilforn og viste sig fra en meget redelig Side, idet han foreslog visse Modifikationer i Brevene osv., som ikke kan sigte til andet end at rydde enhver unødvendig Hindring for Vaabenstilstanden afveien.

Den Dag, Gresandterne [d. e. Kommissærerne] afreiste, mødte de i Moss tvende svenske Officerer med Depecher til dem [I Chifre]: fra Kronprinsen af Sverige, hvilken efter Rygte skal have været bydende. Orloff sagde derefter: „C'est un fanfaron“ [Han er en Pralhans], og den prenssiske Minister tvivlede ikke paa, at de jo opnaaede Vaabenstilstanden, hvilket de saa meget attraaede. [Uden Chifre]: Den 19. reiste de over Grænsen. Mine Underhandlere afventer de Svenske i Svinesund, men endnu har jeg intet hørt derfra. Jeg har begivet mig hertil for at være Underhandlingerne saameget nærmere.

Christian Frederik.