Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1813-02-28)

[47.]

Forvalter Kloumans nævnte Skrivelse af 28. Febr. 1813 meddeler bl. a., at Aarsagen til den forefaldne Uorden Mandagd. 22. Febr. var, at Fogden og Sognepresten til vedkommende Autoritet i Christiania skulde have erklæret, at Toten kunde undvære Kornhjælp, da Kornbeholdninger fandtes paa Hænder, som kunde og burde hjælpe de trængende. Herom havde Almuen faaet Besked, hvorfor nogle af den gik til Presten for at bede ham afgive en modsat Erklæring. Han negtede dette og blev da truet med, at der snart skulde komme flere med samme Anmodning. Imidlertid tiltog Gjæringen, indtil 4 à 500 Mand fra Kolbo og Enstranden d. 22. begav sig til Foged Schultze med en lignende Anmodning, der ogsaa blev afslaaet, hvorpaa Mængden blev trodsig og fordrede det Korn, han havde paa sin Bod. Da Fogden negtede dette, bar de ham nd til Stolpeboden, brød Døren op og tog det Korn, som fandtes, omtrent 20 Tønder, og delte det mellem sig halvskjeppevis, saalangt det strak. Derpaa bød de Fogden den Betaling, der gjaldt ved Magasinet, hvilken han afslog, idet han sagde: at han nok paa en anden Maade skulde faa det betalt. Derpaa ytrede nogle, at nu kunde andre gjøre ligesaa hos Provsten. Hovedmændenes Navne er noterede.