Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1814-05-31)

13.

[I Chifre.]

London. 31. Mai 1814.

Min Bekymring over ikke [at] kunne faa mine Depecher afsendte til Christian Frederik kan jeg ei beskrive. Med M Pløen skrev jeg omstændeligen, og han reiste herfra d. 12. April, forsikrende mig, at han skulde gjøre sig al optænkelig Umage for at faa det sikkert frem. Deri sendte jeg Duplikat af min Depeche fra Leith; at Prins Christian ei har faaet den endnu d. 10. hujus [dennes], er mig ubegribeligt.

s. 241Kun smaa Breve af merkantilsk Form kan og tør jeg betro Posten. Enten aabner eller beholder man dem. Saadanne smaa Breve har jeg skrevet Christian Frederik fire over Grothenborg, under 3., 13., 24. og 27. d. Maaned.

Min Broder er lykkelig ankommen hertil og har leveret mig Prinsens vigtige og naadigste Breve med Bilager, for hvilke jeg takker og velsigner Dem. Med den allerstørste Opmerksomhed og Eftertanke skal ske, hvad ske kan.

Prinsen maa ikke lade Dem forrykke i det store Verk. Jeg ved nu med stor Grad af Sandsynlighed, næsten Vished, at Rusland meget ugjerne har samtykket i Blokaden, og at det er Alexander, som har forlangt af Rusland, at den skulde foretages, altsaa vil Alexander selv ei handle. Altsaa har vi endnu Tid. Christian Frederik maa holde ud til det yderste. Netop idag har jeg havt for første Grang en Samtale med den østerrigske Minister [Grev Meerfeldt], som tog imod Brevet til Keiseren og Metternich. Han sagde mig, at Rasoumowsky positiv kommer. Han er min Ven, om han ei er forandret, saa og Blücher. Disse maa og skal hjælpe mig. Mettemich kommer ogsaa.

Meerfeldt lovede at introducere mig til ham. For Guds Skyld, hold nd indtil det sidste.

Til Død

C. A.

Udenpaa Brevet staar med Sekretær Gielstrups Haandskrift:

Til Hs. K. Hd Prinds Chr. Frederik,

Norges Regent, Prinds til Dannemark.

Christiania.

Desuden:

Amsterdam, 6. Juny 1814.

Weddik et Wendel.

Befordret med Capn. Peter Stiboldt.