Bernhardus, Erik Theodor Christian BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Bernhardus, Erik Theodor Christian (1814-12-04)

63.

[Fra C. A.s Sen, Erik Anker, vedligger ogsaa et Uddrag af et Brev fra Christiania af 4. Decbr., hvori meddeles Kronprins Carl Johans Henvendelse til E. A. paa Bogstad ovennævnte Dag. Da dette imidlertid er trykt i E. A.s Autobiografi. i Skillingsmagasin for 1891, skal her kun Slutningsordene gjentages]:

Herpaa gik han [Kronprinsen], men snoede sig igjen halvt omkring og sagde uden at oppebie Svar: „Ecrivez à Mr. Votre père, et je vous prie de lui dire, que nous avons à présent la paix, entendez Vous, il faut qu’il se décide —et j’espère—pour moi.“ [Skriv til Deres Hr. Fader og behag at sige ham, at vi mi har Fred. Det er nødvendigt, forstaar De, at han nu bestemmer sig; jeg haaber det bliver for — mig.]

I Martii Maaned skal jeg mode hos ham i Stockholm, og imidlertid dependerer jeg af Grev Essen. Min Gage som Adjutant er 600 Rdr. Banco.