Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1813-06-24)

54.

Feirings Jernverk, Torsdag Morgen d. 24. Juni 1813.

Deres Kongelige Høihed.

Min naadigste Prins.

Dagen efter, jeg havde ekspederet mit underdanige sidste, maatte jeg op til Hurdalen for at bese nogle Eiendomme; derpaa maatte jeg hidover i en anden Forretning. I Formiddag maa jeg op til Gruberne, og Morgendagen vil medgaa til at reglere de mange Forespørgsler, der ventede paa min Nærværelse samt til Pengeudtællinger, hvortil denne Bygd saa høilig trænger. Med den aller bedste Villie ser jeg derfor ingen Mulighed i at komme hjem til Verket førend Lørdag og venter naadigst tilgivet, at jeg ikke kan indfinde mig i disse Dage efter D. K. H.s Ønske, det jeg altid anser for en Befaling.

Det glæder mig ubeskriveligt, at D. K. H. næsten foretrækker nogle rolige Dage paa Eidsvold. Til den Tid ndsætter jeg Meddelelsen af mine faa Bemerkninger til de mig naadigst tilstillede Spørgsmaal, saavelsom Forklaring, hvorfor jeg ikke i mit sidste omstændelig indlod mig om D. K. H.s naadigst tilstillede Udkast.

Da jeg med sand Fornøielse har merket, at D. K. H. har et fordelagtigt Begreb om Agent Nielsen, skulde jeg næsten tro, at denne praktiske Mand med Nytte kunde høres.

Om han som af sig selv kom herop en Dags Tid, efter D. K. H. var ankommen, kunde man maaske høre ham. Fideikommisset [det Ankerske] maa dog tage den vigtigste Andel i den tiltænkte Indretning. Stiftamtmanden kunde bedst indlede dette, og det vilde flattere Agenten.

Grev Vargas reiste straks videre, da han ikke fandt mig hjemme.

s. 623Her er en Nød rundt om mig, som næsten gjør mig svag i Hovedet, og som skjær i mit Hjerte. Nu har jeg Korn til 3 Uger for Arbeiderne. Gud være lovet, at noget er kommet og at mere kan ventes. Jeg deler Deres Glæde, ædle Prins. Det er i et afgjørende Øieblik og i en haard Prøvelsestid, at De er kommen til stakkels Norge.

I dette Øieblik forlod nogle Bønder mig; de sagde bl. andet, at de havde hørt saa meget godt om den „nykomne Regent“.

Hvilken Glæde for mig at kunne med saa urokkelig Overbevisning bestyrke clem i denne Tro.

Underdanig og uforanderlig

C. Anker.