Christian Frederik BREV TIL: Anker, Peter FRA: Christian Frederik (1814-03-29)

b.

[Christiania den 29. Marts 1814.

Til Hr. Generalmaior Anker,

Storkors af Danebrogen.

De bemyndiges ved nærværende Fuldmagt at begive sig i Statens Ærinde til Storbritannien, for som min overordentlige Gesandt hos Prinsregenten af Storbritannien og Irland at pleie de igjenoprettede Venskabsforbindelser med denne Magt og at iagttage det norske Folks Interesse sammesteds. Til den Ende meddeles Dem følgende

Instruks.

der ikkun angiver Grnndtrækkene, men som jeg med Tillid til Deres Erfaring og Klogskab overlader i Deres Hænder at anvende til Bedste for Fædrelandet.

1. Ubekjendt med den Modtagelse, Deres Broder har mødt i London, vil det være rigtigst at antage og vedligeholde en fnldkommen privat Karakter ved Deres Ankomst sammesteds. Skibet, som norsk bygget, bør om muligt indtage en liden Ladning norske Produkter og saaledes som Handelsskib føre norsk Flag au risque af, hvad deraf maatte flyde.

2. Samtale med Deres Broder vil snart vise Dem, om De kan angive at beklæde nogen offentlig Karakter; dog bemerkes, at saalænge Regjeringsraad Anker er i England, vil det, hvis han har antaget nogen saadan Karakter, være rigtigst, at De forbliver i privat Stilling, indtil som sagt han forlader England enten for at gaa til Fastlandet eller for at vende tilbage til Norge; dog bør De, livis han har nydt en god Modtagelse, fortsaette hans Forbindelser og Underhandlinger og afslutte, hvad aabenbar eller hemmelig Overenskomst, som maatte være til Nationens fælles Fordel og Hæder.

3. Skulde Regjeringsraad Anker være bleven nødt til at afreise, eller skulde saadant i følgende Tid blive Tilfældet, da er det alligevel mit Ønske, at De bestræber sig for — som privat Mand, det forstaar sig — at komme iland og at forblive der, foregivende Deres Helbred som Grund for Reise og Ophold s. 111sammesteds, og De vil da ved at pleie de tjenligste Konnektioner kunne benytte liver fordelagtig Begivenhed eller Forandring samt meddele mig de Underretninger, som kan være ligesaa gavnlige som nødvendige for mig i Rigets nuværende Stilling

4. En Afskrift af Instruktionerne til Regjeringsraad Anker vedlægges, for at De i det mulige Tilfælde, at kan med uforrettet Sag maatte vende tilbage, kunde under heldigere Omstændigheder ved et lsengere Ophold i England udrette, kvad han ikke kan tilendebringe.

5. For det mulige Tilfælde, at De ved Aftale med Deres Hr. Broder skulde bestemme sig til at gaa til Fastlandet for at fortsætte de begyndte Forbindelser med Lord Castlereagh i de Allieredes Hovedkvarter eller ved en almindelig Fredskongres, medgives Dem herved Fuldmagt in blanco til som overordentlig Gesandt at fremstille sig for de allierede Fyrster samt at iagttage Norges Interesse ved Fredsslutningen. Den kunde saaledes benyttes af Dem eller af ham, medens den and en af Dem forbliver i England og iagttager der, kvad der i Særdeleshed er Dem paalagt.

Regentskabet i Norge, Christiania d. 29. Marts 1814.

Christian Frederik.

v. Holten.