Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1812-10-31)

43.

Eidsvoldd. 31. Oktbr. 1812.

Annette har sendt mig den bevaagne Skrivelse, hun har modtaget fra H. K. H. Prinsesse Juliane. At hun ikke uophørlig kan indfinde sig, gaar hende nær. „Om Prinsessen kan undvære mig til Foraaret, tror dn ikke da,“ spørger hun, „at jeg kunde love at komnie?“ Rent ud sagt, tror jeg ikke, Prinsessen kan stole paa hendes Helbredelse til den Tid. Thulstrup og Baumgarten siger, at de har udtømt al deres Videnskab.

D. K. H. vil se, at jeg maa blive her i Vinter, hvor mine forsømte Eiendomme kræver mit Tilsyn. Jeg stræber ogsaa med Huset, som til Sommeren, om Gud vil, skal blive beboeligt. Min Glæde som min Hæder skulde da blive at se det beboet af den mest ædelttænkende og rigtigst dømmende Prins, jeg kjender af Skrift og Samtale. Norsk Luft vilde ogsaa gavne den elskede Fritz. Skal da dette Haab aldrig realiseres?