Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1813-11-02)

63.

Eidsvold Jernverkd. 2. Novbr. 1813.

Deres Kongelige Høihed.

Elskede Prins.

D. K. Høiheds vigtige Brev af Gaars Dato flk jeg for nogle Timer siden. Ja, give Gud, saasandt, at jeg kunde blive et nyttigt Redskab i Deres Haand, dyrebare Prins, til Gravn for s. 633det ulykkelige Fædreneland, saa vist som jeg skal bringe Demog Det det vigtige Offer, her fordres. Gud give mig da sin Velsignelse til, hvad jeg i denne store Hensigt foretager mig.

Naar jeg kommer til Byen, da kommer jeg for at gaa. videre. Nei, D. K. H.: Den maa ei forandres den Plan at gaa, fra Christianssand eller Arendal. Turen over Gøteborg gjør Opsigt. D. K. H. kunde kompromitteres. En Avisartikel, opsat med Snedighed af svensk Malice for at avle Disharmoni eller Mistillid, kunde virke dernede, skjønt man taug. Det er desuden uvist, om jeg ikke maatte reise tilbage igjen, ikke at tale om den uophørlige Maskerade, jeg maatte være belavet paa. D. K. H. maa ikke forlange direkte eller indirekte nogen Velvillighed af de Svenske. Min Reise bliver ogsaa dermed for vigtig af Udseende.

Vil da nn D. K. H. lade forfærdige de tiltænkte Chifre med Varianter? En Ting maa jeg underdanigst anbefale som i mine Tanker uomgjængelig, idetmindste høist nyttig. Det er at anskaffe gode og omstændelige Underretninger angaaende vor politiske Stilling med de allierede Magter især med Hensyn til; Armeernes Bevægelse mod de holstenske Grænser. Disse synes. mig sandelig, at Rosen paa Embeds Vegne kunde indfinde sig med. I Henseende til nøiagtige Efterretninger fra Krigsteatret, mener jeg, det maatte ikke være saa vanskeligt for Blücher i Altona at forskaffe sig saadanne, for dermed at forsyne D. K. H. Tillad mig at foreslaa underdanigst disse Midler til Erstatning for det korte, tørre, utilstrækkelige....... 1 Hvad mig angaar, saa indser D. K. H., at jeg desværre saare let kunde bringes bag Lyset, om jeg ikke vidste Besked. Maaske jeg kunde faa noget direkte fra Altona over Helgoland. De engelske Aviserindeholder næsten hver Uge Postefterretninger fra Kontinenten over Helgoland. — Posten venter, og jeg maa slutte.

Underdanigst og tro

C. Anker.