Christian Frederik BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Christian Frederik (1814-08-12)

35.

[I Chifre.]

Mossd. 12. August 1814.

Min kjære Anker.

I en høist ulykkelig Stemning tilskriver jeg Dem disse Linier. Krigen er udbrudt, Fredriksstad faldt efter faa Timers Beskydning; dette nødte os til at forlade den venstre Bred af Glommen, og Fienden trænger med overlegen Magt mod Fedtsund, mod Moss; dog er han endnu ikke med betydelig Styrke over Grlommen ved Fredriksstad.

Vor Arme, udmattet af Marscber, skjønt af faa Fegtninger, mangler alt og slaas derfor mindre godt. De kommanderende er forsagte, maaske „forraadede“, jeg selv har tabt Modet til et heldigt Udfald og vil inderligen ønske en fredelig Opgjørelse, men Sveriges Fordringer er for forhaanende. Altsaa er Forlig vist umulig. Norge falder uden Tvivl for Sveriges Rænker og Vold. Havde jeg [ved] Tropperne en Ven, som De, bos mig, eller var jeg hos Dem, da var jeg lykkelig; nu er jeg høist ulykkelig.

s. 76Vi kan ikke holde ud til 1. Oktober. Jeg bemyndiger Dem til at handle, som De bedst kan til Norges Bedste.

Lad os blive Englændere, eller lad England kraftigen mægle, det er vor eneste Redning.

Deres Søn er kommen og afreist [d. 10.] til Tjeneste ved sin Eskadron. Jeg kan nmuligen faa Tid at svare Dem paa Deres lange, interessante Depecher.

Min Skjæbne staar i Guds Haand. Han ene ved, om De faar noget at høre fra rnig. Deres Ven

Christian Frederik.