Christian Frederik BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Christian Frederik (1814-03-04)

Christiania
d. 4. Marts 1814.

9.

Min kjære Anker.

Det har meget glædet mig at erfare, at De heldigen er kommen over Fjorden. Mit Brev, som jeg igaar skrev til Moss, kommer Dem rimeligvis silde i Hænde.

Det meldte Dem Grev Wedels Tilbagekomst. Han fører samme Sprog som A. 1, men kar lovet Forsigtighed. Han kavde ogsaa fra [Niels] Rosenkrantz Udskrift af det engelske Løfte til Sverige: ei at tilføre Norge Korn, førend de svenske Tropper var indrykkede. Han har været saa nforsigtig at opholde sig 4 Dage i Venersborg. Grev Schmettow er idag afreist til Strømstad for efter Indbydelse at have en Samtale med Feltmarschal Essen.

Det synes slet ikke, som om de vil bryde med Magt.

Breve fra Lübeck og\' ligeledes fra Holland over Bergen bebuder, at Napoleon bar tabt et stort Slag ved Brienne i de første Dage af Februar, og at Paris derfor stod aaben for de Allierede, som der skal være indrykkede d. 12. Februar. Napoleon skal være draget til Orleans, andre siger bam forsvunden, kort, hans Bige er nok tilende og, som jeg baaber, hans Tilhængere med; idetmindste behøves de ei mere, naar de maanedslænge holder sig borte fra Kamppladsen, som Bernadotte indtil 19. Febr. i Lübeck.

En forandret Fuldmagt til Løitnant Sneedorff, hvori De vitterligen kaldes Councellor of Grovernment and Councellor of State, vedlægges, saavelsom en til Overflødighed udstedt Fuldmagt for Dem til at hyre Dampskib til Norge med Sikkerhedsbreve. Samme Fuldmagt for, hvad Leith angaar, har M. Pløen.

Et Signet med Norges Vaaben og et andet for mig med s. 18Norges Vaaben øverst og i [det] lavere Felt, Danmarks fuldstændige Vaaben ønskes forfærdiget hist, hvor De ønsker snart at være.

2

Deres Ven

Christian Frederik.

De vil erfare, at de første Rygter om Modstanden i Norge er optagne med \'megen Glæde i England af — Folket.