Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1813-07-01)

55.

Eidsvold Jernverkd. 1. Juli 1813.

Posten idag bragte mig D. K. H.s naadige og høist interessante Brev af Gaars Dato samt de Doknmenter, som jeg efter Befaling ska] gjennemlæse med største Opmerksomhed.

Jeg skal blive inderlig glad ved at nyde den Ære at se D. K. H. paa dette Sted, hvor jeg haaber, at Rolighed skal omgive min elskværdigste Prins til nyttig Hvile for Sind og Krop. Men kunde D. K. H. ogsaa anvende hele Mandagen og blive til Tirsdagen, da forudser jeg sandelig, at Gjenstanden vil fordre denne Tid.

Materien er i sig selv rig nok og giver desuden Anledning til uundgaaelige Digressioner [Afvigelser, Sidebetragtninger]. Jeg vover ikke at tilføie noget mere, hvor frugtbart end Øieblikket er paa overhængende Begivenheder.

Min Kommissionær, Stadskaptein Axel Petersen, vil modtage Befaling til mig. Tro og underdanig hengiven

C. Anker.