Rosenvinge, Ebbe Carsten Hornemann BREV TIL: Kommercekollegiet FRA: Rosenvinge, Ebbe Carsten Hornemann (1814-08)

3.

London, Aug. 1814.

Fra Generalkonsul Hornemann til Kommercekollegiet.

Den engelske Regjering har frigiven de Personer, jeg efter Hr. Geheimeraad Bourkes Tilladelse og Ønske har reklameret som indfødte Danske.

De resterende 607 ulykkelige Nordmænd anbefaler jeg til min allernaadigste Konges Beskyttelse, da de er inderlig at beklage. Ligeledes har man lovet mig at frigive de amerikanske Krigsfanger, der bevislig er indfødte Danske. Admiralitetet forsikrer mig, at enhver Dansk paa sit eget Forlangende kan komme ud af engelsk Krigstjeneste.

Foranstaaende Skrivelse blev under 3. Septbr. 1814 fra Kommercekollegiet sendt Udenrigsdepartementet.

At Sagen har ligget Antoriteterne paa Hjerte fremgaar af efterstaaende Skrivelse.