Christian Frederik BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Christian Frederik (1814-06-09)

Ladegaardsøend. 9. Juni 1814.

24.

Min kjære Anker.

Jeg har paalagt Statsraad Aal at meddele Dem Kopier af den hertil ankomne Gesandts 1 Noter og de Svar han, efter min Befaling har modtaget. Hovedsagen er, at han bliver her, at han har forskaffet Nationens Depnterede 2 sikker Overreise, og at han er fordelagtigen stemt for os. Maatte rm hans Regjering blot tro og følge hans Vink.

s. 51De kjender min bestemte Beslutning, som Konstitutionen og Rigsforsamlingens Erklæring af 19. [sic] Mai endnu mere bestyrker: ikke at indlade sig i nogen for Nationen vanærende Betingeise. Konstitutionen og Rigets Selvstændighed maa holdes i Hævd.

Ellers skal jeg vist findes villig til ethvert Arrangement med Sverige under Englands Mægling; jeg ønsker jo kun Fred i Norden og vil derfor bringe alle mulige Opofrelser, som kan bestaa med Ed, Pligt og Ære.

Underhandlinger bør ei afvises. Af Englands Mægling bør man dog vente sig alt godt. Jeg har derfor ikke kunnet have noget imod at forberede et nyt Storting til at modtage de Meddelelser, som Mæglingen maatte foranledige. [I Chifre]: Hvis alle Magter enes om at tvinge Norge og Sverige sammen, har jeg tænkt paa, om man ikke kunde gjøre det til en Betingeise, at et nyt Kongevalg forinden maatte foretages til Sveriges Trone, eller man kaster sig i Englands Arme, eller man slaas til det yderste. Skulde Englænderne ikke selv ønske dette? [Chiferskriften ophører.]

Ved de Underhandlinger, der maa pleies, vil De næsten være mig aldeles uundværlig. Jeg maa desaarsag paalægge Dem nn, — da alt vil blive afhandlet her — at vende tilbage jo før jo heller og at sætte Deres Broder istand til at virke i England til vor Fordel, efterat De har forladt dette Land. Jeg haaber, at De ved Venners Hjælp og, om det kan gavne, ved den norske Regjerings, Graranti vil overvinde de Vanskeligheder, der fra den pekuniære Side kan møde. Jeg skal saasnart muligt sende flere Tusinde Lstrl. over til Deres Disposition.

Jeg har ikke modtaget noget fra Dem siden 18. Marts. Hils Deres Broder og tro mig stedse Deres velvillige

Christian Frederik.