Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1816-11-09)

25.

I en Skrivelse fra Ouer i Eidsvold Prestegjeld af 9. Novbr. 1816 til Christian Frederik udtaler C. A. sin Skamfuldhed over ikke at have skrevet paa saa længe. Han har hele Sommeren havt store Bekymringer; der er ingen Penge mellem Polk, skriver han. De storste Huse i Christiania lider af Pengetrang. Det Ankerske Fideikommis kan kun med største Besvær og ofte for sent betale Pensionerne. De Produkter, C. A. har udskibet til England, har han kun faaet solgt det halve af, efter hvad Norman har meddelt ham. „Denne Mand, som tjente mig paa s. 671en liberal Maade, da jeg reiste, har nu forandret sit Forhold til mig,“ skriver C. A., „og deri er Mathiesen, som i Sommer har været i England, Skyld ved sin ondskabsfulde Beretning til Norman. Mathiesen ønsker nok at faa kjøbt nogle af mine Eiendomme, der er vel værd at have, naar det var gaaet mig ilde, og jeg maatte opgive mit Bo.

Min Ven, Agent Nielsen, som altid med største Velvillighed har assisteret mig, krymper sig nu, idet han som ærlig Mand forsikrer, at han er ofte selv i Forlegenhed for 5—6000 Rdr.“

Dernæst beder C. A. Prinsen bevirke ham udbetalt et Beløb af 7 à 800 Mark, som han for 8 à 9 Aar siden har udlagt i Hamburg til Indkjøb af et Parti franske Silkeslør til Prinsens fraskilte Gemalinde, Charlotte Frederikke. Tilsidst skriver han: „Man tvivler meget paa, at der bliver nogen Bank her. Kursen paa England er nu 100 norske Rb.Dr. pr. Lstrl. Ingen kan trække uden Mathiesen.