Güldencrone, Christian Frederik BREV TIL: von der Osten, Adolph Sigfried FRA: Güldencrone, Christian Frederik (1772-08-25)

5.

Fra d. s.

til d. s.

Stockholmd. 25. Aug. 1772.

[Altsaa 6 Dage efter den nye
Regjeringsforms Indførelse.]

Det er mig umuligt at give nogen paalidelig Oplysning om den Maade, hvorpaa Kongen af Sverige har tænkt at gjennemføre sin farlige Plan [mod Norge].

s. 713Efter hvad man paa Afstand kan se, og efter hvad jeg har faaet Bekræftelse paa gjennem meget sikre Kanaler, er det hans høieste Ønske at faa sine Svenskere til paa Grænsen og ellers, hvor det lader sig gjøre, at nære den Misfornøielse, som han paastaar findes i Norge samt at stemme Nordmændene til Gunst for sig. De Midler, han i den Henseende har anvendt, har maaske allerede virket. Naar dertil kommer de Opmerksomheder, som Hans Majestæt og hans Venner personligen viser Hr. Ancher, tror jeg. det er min første og min helligste Pligt at henstille til Deres Ekscellence at overveie, om det ikke nu mere end nogensinde er nødvendigt at undergive Sagen Hans Majestæt vor Konges Overveielser. Navnlig fordi den nye Konstitution gjør Kongen af Sveriges Villie under Frihedens vildledende Navn meget selvstændig.

Hans Majestæt, vor Konge, bør raades til gjennem paalidelige Personer at vaage over de Rænker, der smedes, og til at give Hr. Carsten Ancher, som opholder sig her, snarest muligt Ordre til at vende tilbage til Kjøbenhavn. Man kunde jo give ham Udsigt til en Ansættelse enten i Danmark eller i Udlandet, hvilket jeg vilde anse for nyttigt; thi efter de Smigrerier, man her ofrer paa ham, vilde det være en Feil baade at lade ham forlænge sit Ophold i denne Hovedstad og at sende ham til Norge.

Hr. Ancher maatte blive saa meget mindre overrasket ved en saadan Ordre fra Hans Majestæt, som jeg for at vinde ham [pour le gagner] har lovet at skrive og anbefale ham til Deres Ekscellence og rose ham for hans Villighed til i denne Tid at hjælpe mig og Hr. de Rosencrone i vort Arbeide her — forsaavidt det kan ske uden at sætte ham ind i Hemmeligheder.

Det er ogsaa meget naturligt, at Kongen lader ham indfinde sig for at sætte sig ind i hans Underhandlinger og de Sager, som staar i umiddelbar Forbindelse med Statens Interesser.

For at forberede ham paa at reise, har jeg nu raadet ham til at skrive til Norge forat anholde om Tilladelse til at forlade Stockholm.

[Güldencrones foranstaaende Indberetning af 25. Aug. 1772 sendte Grev. v. d. Osten til Arveprins Frederik, der nu, efterat s. 714Struensee var skaffet afveien, sammen med sin Moder Enkedronning Juliane Marie fungerede som en Slags midlertidig Regent paa sin syge Halvbroder Christian VII.s Vegne.

Da Indførelsen af den nye Regjeringsform i Sverige ikke gav hverken Regjering eller Rigsdag Tid til at tænke paa det norske Flødningsspørgsmaal, fandt Carsten Ancher i følgende 2 Skrivelser a. og b. at burde direkte underrette den dansknorske Udenrigsminister om de forandrede Forhold:]