Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1813-03-07)

48.

Under 7. Marts meddeler C. A. til Prins Christian Frederik fra Eidsvoldverk, at Provsten aldeles ikke har erklæret sig som Almuen troede, men tvertimod, begge har indstillet paa, at Korn maatte blive uddelt. Provianteringskommissionen har heller ikke negtet at lade Almuen faa Korn, men har vedtaget den vel overveiede Regel, at Fjeldbygderne, der ligger længst borte fra Christiania, og hvorfra en Sommertransport saagodtsom er umulig, skulde faa først, Toten og Hedemarken derimod sidst. Men al Forklaring og Ræsonnement var forgjæves. Man har lagt Haand paa Fogden og under stygge Trusler ført ham til Stolpeboden, som han blev tvungen til at aabne, hvorpaa han ved sin Fuldmægtig maatte uddele det Korn, han havde.

Generalmajor Meyers Adjutant, da han erfarede Opløbet, sendte i Minutet Ekspres til Generalen om, at Flokken agtede sig til Prestegaarden. Generalen lod derpaa beordre Dragoner til Vagt, og da Almuen saa disse, vendte den om og kom altsaa ikke til Presten.

I Christiania har der været en Del svenske Kavallerer, hvoraf de fleste var Officerer. „De kom,“ sagde de, „for at se det deilige Land.“ NB. om Vinteren og ikke længer end til — Christiania.