Christian Frederik BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Christian Frederik (1814-09-06)

38.

[I Chifre]

Den 6. Septbr. 1814.

Mit Brev er desværre blevet opholdt, men jeg benytter det til at komme tilbage til, hvad jeg har meddelt Dem.

Det gaar slet ikke an, at De i nogensomhelst offentlig Karakter forlanger Englands Mediation [Mellemkomst] ved Stortinget. Men udenom, som af Dem selv eller ved formaaende Venner, maa dette om muligt fremvirkes.

Vigtigt er det, at De fremstiller Sagen i det rette Lys og at herom skrives i de offentlige Blade, at vor, af hele Verden og især af England, forladte Stilling skildres [saa], at det vides, at vore Forraad af Levnetsmidler ikkun rakte til 30. August, at Umuligheden erkjendes formedelst Nationalstemningen at indlade sig i Gesandternes Fordringer; nemlig for at opnaa Mæglingen, at indvilge trende Fæstningers Besættelse af svenske Tropper. Ligesom ogsaa det Offer, jeg har bragt for at redde Riget fra Ødelæggelse, som efter mit Skjønnende maatte blive Krigens Udfald [bør af Dem omtales].

Jeg foretrækker i Inkognitoen at føre Navn af Frederics, afskediget norsk Officer.

s. 81Vil De depechere Skonnerten Norge til Laurvig med Deres Svar? Jeg raader Dem til selv at blive i England og sender Dem 500 Lstrl. til løbende Udgifter.

Deres Broder beder jeg at hilse. Det afhænger naturligvis af ham at blive i England eller vende her tilbage. Jeg raader enhver til det første. De vil iallefald meddele ham, hvad han behøver af de 500 Lstrl.

Miss Harward har jeg raadet at reise til England, hvorom Erik nok nærmere tilskriver Dem.

Uforanderlig Deres Ven.

[Ingen Underskrift.]

[Anm. Indeni denne Skrivelse ligger der fremdeles Anvisninger — formodentlig ubenyttede Dubletter — paa de ovennævnte 500 Lstrl. Nemlig:]

1. Fra Iver Stibolt senior i Drammen af 20. 6. 1814 paa 10 Lstrl.

2. — Thor Christensen —„— 21. 6. — -50 —

3. — Hans Mailing — „— 21. 6. -200 —

4. — Anders og Hans Dedekam i Arendal af 21. 7. — -200 —

5. — Salve Kallevig og Søn — „- 22. 7. - 40 —

Tils. 500 Lstrl.